Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/177/2010 Rady Gminy Wojsławice

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. / - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. / MP. Nr 76 , poz.960 / z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 34,10 zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 r. na obszarze Gminy Wojsławice.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojsławice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kozłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe