Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/396/10 Rady Gminy Wólka

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. - po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (M.P. Nr 76, poz. 960 z dnia 26 października 2010r.) z kwoty 37,64 zł za 1dt do kwoty 33,00 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2011r. na obszarze gminy.

§ 2. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 01 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Pietrzak


Uzasadnienie

Ogłoszona przez Prezesa GUS cena skupu żyta wynosi 37,64 zł za dt. Proponujemy obniżyć stawkę podatku rolnego do kwoty 37,60 za dt. Propozycja jest podytkowana koniecznością dostosowania budżetu gminy do przepisów ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r., której przyjęte regulacje prawne stanowią nowość w polskim systemuie finansów j.s.t. Zasada zrównoważonego budżetu w zakresie wydatków bieżacych uzależnia wydatki bieżące od dochodów bieżących. Zarówno planowane jak i wykonane wydatki bieżace nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Dochodami bieżącymi są głownie podatki. Mając na uwadze to, że wszystkie inwestycje po wykonaniu generują wydatki bieżące, które traktowane są jako wydatki sztywne musimy zadbać o środki na ich opłacanie. Stąd przyjęcie stawki proponowanej na poziomie 37,60 dt. żyta jest jak najbardziej zasadne. Informuję ponadto, że zmniejszają sie w 2011r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawmych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe