Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/723/10 Rady Gminy Zamość

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 padziernika 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ( M.P. Nr 76 , poz. 960) z kwoty 37,64 zł. za 1 dt do kwoty 30,00 zł za 1 dt - przyjmowanej jako podstawa do obliczaniu podatku rolnego na obszarze gminy Zamość w 2011roku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość


Jerzy Bondyra

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe