Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/138/2010 Rady Gminy Abramów

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Abramów 1)Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, 2)Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, 3)Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały, 4)Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały, 5)Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały, 6)Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący określa załącznik Nr 6 do uchwały, 7)Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały, 8)Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały, 9)Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały, 10)Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały, 11)Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały, 12)Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/140/2005 Rady Gminy Abramów z dnia 9 grudnia 2005 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 22, poz. 500).

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Abramów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kamil Drozd

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wzór danych o nieruchomościach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wzór deklaracji na podatek rolny

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik6.doc

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik7.doc

Wzór danych o nieruchomościach rolnych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik8.doc

Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik9.doc

Wzór deklaracji na podatek leśny

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik10.doc

Wzór informacji w sprawie podatku leśnego

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik11.doc

Wzór danych o nieruchomościach leśnych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/138/2010
Rady Gminy Abramów
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik12.doc

Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe