Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/139/2010 Rady Gminy Abramów

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej: 1)od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki - 2,50 zł, 2)od sprzedaży z samochodu osobowego, wozu - 4,00 zł, 3)od sprzedaży z przyczepy - 7,00 zł, 4)od sprzedaży z samochodu ciężarowego - 7,00 zł, 5)od sprzedaży ze straganu - 7,00 zł, 6)od sprzedaży ze stołu - 7,00 zł, 7)od sprzedaży z placu przy zajętej powierzchni powyżej 2 m2 - 7,00 zł 8) inne -7,00 zł 9) od sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej przez podatników podatku od nieruchomości od tych budynków, od 1m2 powierzchni - 8,00 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1.Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2.Na inkasentów wyznacza się referenta wymiarowego, księgowego podatkowego lub innego pracownika Urzędu Gminy wyznaczonego przez Wójta. 3.Inkasent dokonuje poboru opłaty w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Abramów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 1, poz. 9).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że §1 pkt 9 wchodzi w życie 19 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kamil Drozd

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe