Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/70/2011 Rady Miasta Kraśnik

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Kraśnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - Rada Miasta Kraśnik uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się drogi publiczne wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/323/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik


Tadeusz Członka

Załącznik do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz dróg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe