Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 191/XIII/2011 Rady Miasta Lublin

z dnia 8 września 2011r.

w sprawie zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Lublin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W celu umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarzy komunalnych wprowadza się zasady zarządu oraz zasady i tryb korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Lublin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Piotr Kowalczyk


Załącznik do Uchwały Nr 191/XIII/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 r.

Zasady zarządu oraz zasady i tryb korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Lublin

§ 1

1. Cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 i przy ul. Białej 3 administruje i zarządza w imieniu Prezydenta Miasta Lublin podmiot posiadający uprawnienia do zarządu i wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. Obsługą interesantów zajmuje się Kancelaria Cmentarzy Komunalnych w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 czynna w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 (z wyjątkiem środy - czynna do 18.00) a w soboty od godz. 8.00 do 13.00.

§ 2

1. Cmentarze otwarte są w godzinach 6.00 - 22.00 (od 1 kwietnia do 30 października - sezon letni) oraz 6.00 - 20.00 ( od 3 listopada do 31 marca - sezon zimowy). W dniach od 31 października do 2 listopada cmentarze otwarte są całą dobę.

§ 3

1. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie pochowanie zwłok, szczątków i prochów może odbywać się wyłącznie do istniejących grobów.

2. Pochowanie w kolumbarium na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie następuje po wydaniu zgody Regionalnego Stowarzyszenia Zwolenników Kremacji w Lublinie.

3. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie urządza się groby urnowe, pojedyncze ziemne, pojedyncze murowane oraz rodzinne (ziemne i murowane).

4. Miejsce pochowania osoby zmarłej wskazuje Zarządca, który również pełni nadzór nad wykonywaniem prac przy budowie grobu oraz odbiera wybudowany grób pod względem technicznym.

5. Pogrzeby organizowane są w kolejności zgłoszeń. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni robocze od godz. 8.00 - 15.00 w sezonie letnim oraz od godz. 8.00 - 14.00 w sezonie zimowym, a w soboty od godz. 8.00 - 12.00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Zarządcą, istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu w innych godzinach.

§ 4

1. Wnioski w sprawie udostępnienia za życia miejsca grzebalnego w Alei Zasłużonych oraz pochowania w Alei Zasłużonych cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka, a także udostępnienia za życia miejsca grzebalnego, odzyskanego po ekshumacji lub likwidacji grobu na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej rozpatruje Prezydent Miasta Lublin właściwy w sprawach zarządzania cmentarzami komunalnymi.

1) Miejsca grzebalne, o których mowa w ust. 1 mogą zostać przyznane po rozpatrzeniu wniosków, według następujacych kryteriów:

- udział w walkach zbrojnych o wolnośc, niepodległość i niezależnosć Polski;

- pobyt w obozach i miejscach zesłania;

- nadane odznaczenia państwowe

- odznaczenie złotą indywidualną odznaką ,,Zasłużonemu dla Lublina";

- działalność społeczna i kulturalna;

2) Do wniosków, o których mowa w ust. 1 powinny być załączone dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności wymienionych w pkt 1.

3) Dopuszcza się możliwość pochowania w Alei Zasłużonych zmarłego współmałżonka.

2. W pozostałych przypadkach miejsce grzebalne za życia może udostępnić Prezydent Miasta Lublin osobom spełniającym następujące kryteria:

- osoby na stałe zameldowane w Lublinie, które ukończyły 75 rok życia lub osoby samotne i bezdzietni małżonkowie w wieku 65 - 75 lat.

3. Osoba, która uzyskała zgodę na udostępnienie za życia miejsca grzebalnego, zobowiązana jest w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zgody, do wniesienia opłaty z tytułu udostępnienia miejsca, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

4. W razie nie wniesienia w terminie wymaganej opłaty miejsce grzebalne wraca na rzecz zasobów Miasta.

5. W przypadku rezygnacji z udostępnionego za życia miejsca grzebalnego, jego zwrot następuje wyłącznie na rzecz zasobów Miasta.

§ 5

1. Opłaty obowiązujące na cmentarzch komunalnych związane z pochówkiem wnoszone są w Kancelarii Cmentarzy Komunalnych najpóźniej dzień przed pogrzebem.

2. 1) W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za pochowanie zwłok w grobach ziemnych i pojedynczych murowanych - kwalifikują się one do likwidacji. Informacja o likwidacji będzie umieszczona na grobie i tablicy informacyjnej na terenie cmentarza przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie miejsce zostaje przeznaczone do ponownego pochówku.

2) Dysponent grobu określonego w pkt 1 usuwa ustawiony nagrobek przed upływem terminu określonego w pkt 1. Po tym terminie nagrobek jest usuwany przez Zarządcę i gruzowany.

3) Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

3. 1) Po dokonaniu ekshumacji z grobów ziemnych i pojedynczych murowanych miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy. Dotychczasowy dysponent miejsca grzebalnego może je zatrzymać w przypadku spełnienia kryteriów określonych w § 4 ust. 1 i 2.

2) Po dokonaniu ekshumacji z grobów urnowych oraz murowanych rodzinnych, w wyniku której grób zostaje pusty miejsce przechodzi do dyspozycji osób mających prawo do grobu (majątkowe).

§ 6

1. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania lub firmy pogrzebowej posiadającej pełnomocnictwo - zlecenie do pogrzebu, w którym określa się:

- proponowany termin tj. dzień i godzinę pogrzebu;

- rodzaj grobu i miejsce pochowania lub lokalizację grobu istniejącego, do którego nastąpi dochowanie;

- zakres prac murarskich związanych z pochówkiem;

- określenie charakteru ceremonii (świecki, religijny).

§ 7

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu oraz odpowiedniego stanu technicznego grobu i nagrobka spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

2. Na terenie cmentarzy komunalnych nie należy:

- zakłócać ciszy, porządku i powagi miejsca;

- pozostawiać dzieci do lat 13 bez opieki dorosłych;

- wprowadzać zwierząt;

- śmiecić np. wyrzucać odpady poza pojemniki do tego przeznaczone;

- niszczyć zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

- ustawiać ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;

- zabudowywać grobu poza powierzchnię miejsca pod grób;

- przebywać na cmentarzach poza godzinami otwarcia;

- prowadzić działalności handlowej;

- umieszczać reklam;

- samowolnie sadzić lub usuwać drzew i krzewów, niszczyć elementów wystroju, malować murów;

- wjeżdżać samochodami na cmentarz (za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarzy, przeprowadzaniem pogrzebu, a także policji, pogotowia ratunkowego, prokuratury, straży miejskiej i inspekcji sanitarnej itp. oraz pojazdów z osobami, które ze względu na swój stan zdrowia nie mogą korzystać z meleksów i posiadają imienną zgodę Prezydenta Miasta Lublin).

§ 8

1. Wszelkie prace ziemne, kamieniarskie, budowlane oraz dotyczące utrzymania zieleni i czystości w otoczeniu grobu, mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu lub upoważnione przez niego podmioty, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

2. Zgodę na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje Zarządca na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnej zgody na każdy z nich.

3. W uzgodnieniu z Zarządcą, z zachowaniem zasad konkurencyjności, możliwe jest budowanie grobów na zapas.

4. W trakcie wykonywania prac nie należy zastawiać dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nieuporządkowanego terenu. Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

5. Nie należy wrzucać ziemi, gruzu lub innych odpadów po robotach ziemnych, kamieniarskich i budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzach. Należy je wywieźć z terenu cmentarza i zagospodarować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

6. Wykonywane prace nie mogą zakłócać spokoju i powagi miejsca ani kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

7. Wykonawca przystąpienie do prac i ich zakończenie winien zgłosić do Zarzadcy cmentarza. Wywiązanie się z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zgody na wykonanie prac na terenie cmentarzy komunalnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe