Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin

z dnia 8 września 2011r.

w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, zwana dalej "Radą", jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Prezydenta Miasta Lublin na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą".

§ 2

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy;

3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz uczestnictwo w pracach nad nimi;

4) wyrażanie opinii w sprawach związanych z realizacją rocznego i wieloletniego Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

6) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Lublin z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

7) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

8) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

9) występowanie do Prezydenta i Rady Miasta Lublin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;

10) wskazywanie, na wniosek Prezydenta, przedstawicieli do innych gremiów i organów doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych.

§ 3

Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy, projektu strategii rozwoju miasta oraz projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 4

W skład Rady wchodzi 18 osób, w tym:

1) 2 przedstawicieli Rady Miasta Lublin;

2) 6 przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin;

3) 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy prowadzących działalność na terenie Lublina.

§ 5

Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Lublin w drodze zarządzenia, z tym że:

1) przedstawicieli Rady Miasta Lublin wskazuje Przewodniczący Rady Miasta Lublin;

2) wyłonienie członków Rady, reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy następuje na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Kadencja Rady trwa dwa lata.

§ 7

1. Przewodniczący Rady wskazywany jest przez Prezydenta Miasta Lublin.

2. Rada wybiera ze swojego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. Zastępca przewodniczącego wybierany jest spośród członków Rady wskazanych w § 4 pkt. 3.

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący.

5. Zastępca przewodniczącego i sekretarz wybierani są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 10 członków Rady. Z wyborów sporządza się protokół.

6. Odwołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

7. Wniosek o odwołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza musi zawierać pisemne uzasadnienie.

§ 8

1. Do zadań przewodniczącego należy:

1) reprezentowanie Rady na zewnątrz;

2) ustalanie terminów posiedzeń Rady;

3) zwoływanie posiedzeń Rady;

4) prowadzenie posiedzeń Rady;

5) ustalanie porządku obrad Rady z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia;

6) czuwanie nad terminowością i przebiegiem obrad Rady;

7) zapraszanie na posiedzenia Rady - na wniosek członka Rady bądź z własnej inicjatywy - ekspertów z zakresu różnych dziedzin pożytku publicznego;

8) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym;

9) przedstawianie pisemnych opinii członków Rady, o których mowa w § 10 ust. 1;

10) zatwierdzanie, w porozumieniu z zastępcą, protokołów z posiedzeń Rady.

2. Do zadań sekretarza Rady należy:

1) koordynacja obsługi administracyjnej, biurowej i prawnej Rady, w tym przygotowanie dokumentów, zatwierdzonych przez przewodniczącego;

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady.

§ 9

1. Rada pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie po jej powołaniu.

3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (z przerwą w okresie wakacyjnym).

4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

§ 10

1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

2. Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 10 członków Rady.

3. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że uchwała niniejsza stanowi inaczej.

4. W razie niemożności osobistego udziału w posiedzeniu, członek Rady może wyrazić na piśmie swoją opinię w zakresie spraw wynikających z porządku obrad i materiałów roboczych otrzymanych w terminie określonym w § 11 ust. 1, z uwzględnieniem § 11 ust. 2.

5. Pisemna opinia powinna być doręczona przewodniczącemu Rady co najmniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 11

1. Członkowie Rady powiadamiani są o posiedzeniu i porządku obrad na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały na posiedzenie.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki dopuszcza się wyrażanie przez członków Rady opinii i stanowisk za pośrednictwem drogi elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od daty przesłania materiałów przez sekretarza Rady.

§ 12

1. Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

2. Członkowie potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach Rady składając podpis na liście obecności, która stanowi integralną część protokołu posiedzenia.

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na więcej niż dwóch kolejnych posiedzeniach, przewodniczący może złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Lublin o odwołanie tej osoby ze składu Rady.

4. W przypadku odwołania członka Rady, uzupełnienie składu Rady odbywa się w trybie przewidzianym dla powołania tego członka, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku odwołania członka Rady reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy przewodniczący Rady zawiadamia kolejnego kandydata, który w wyborach do Rady otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do członkostwa w Radzie. Przy równej liczbie głosów o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie.

6. W przypadku braku zgody osoby wskazanej w ust. 5 na członkostwo w Radzie, zawiadamia się kolejnego kandydata, który w wyborach do Rady otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do członkostwa w Radzie.

7. Jeżeli obsadzenie miejsca w Radzie w trybie określonym w ust. 5 i 6 byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów, miejsce to do końca kadencji pozostaje nieobsadzone.

§ 13

1. Prezydent odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w sposób określony w § 5 niniejszej uchwały:

1) na jego wniosek;

2) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli;

4) na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku przedstawicieli Rady Miasta;

5) na wniosek Przewodniczącego w związku z okolicznością, o której mowa w § 12 ust. 3.

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady, Prezydent uzupełnia jej skład na okres do końca kadencji.

§ 14

Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 15

Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin


Piotr Kowalczyk


Załącznik Nr 1
do uchwały nr 196/XIII/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 r.

Tryb wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

§ 1

Organizacja Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin

1. Kandydaci na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin zwanej dalej "Radą", reprezentujący organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej "organizacjami", wybierani są przez Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, zwany dalej "Kongresem".

2. Kongres organizowany jest przez zespół organizacyjny złożony z przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin i przedstawicieli zainteresowanych organizacji.

3. Przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin i organizacji wskazuje Prezydent Miasta Lublin.

4. Informacja o terminie Kongresu podawana jest przez zespół organizacyjny do publicznej wiadomości na nie później niż 21 dni przed terminem obrad, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin i elektronicznej tablicy ogłoszeń.

5. Informacja o Kongresie powinna być także rozesłana pocztą zwykłą lub elektroniczną do organizacji, których dane teleadresowe są w posiadaniu Urzędu Miasta Lublin i organizacji zaangażowanych w organizację Kongresu.

6. W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji prowadzących działalność na terenie Miasta Lublin.

7. Każda organizacja, chcąca wziąć udział w Kongresie, deleguje na Kongres jedną osobę z prawem głosu.

8. Organizacje zgłaszają w terminie do 14 dni przed Kongresem deklarację swojego uczestnictwa oraz imię, nazwisko i dane teleadresowe osoby reprezentującej ją na Kongresie.

9. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby posiadające prawo reprezentacji organizacji.

10. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 1.

11. Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny równoważny dokument lub kopię ww. dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Dokument powinien potwierdzać status prawny organizacji zgłaszającej i umocowanie osób ją reprezentujących.

12. W przypadku zmiany osoby reprezentującej organizację na Kongresie osoba zastępująca winna posiadać przy sobie zgłoszenie określone w załączniku nr 1, podpisane przez osoby posiadające prawo reprezentacji organizacji.

13. Zespół organizacyjny przygotowuje projekt regulaminu Kongresu i porządku obrad oraz dokumentację dotyczącą kandydatów na członków Rady.

14. Lista osób reprezentujących organizacje jest sporządzona i wyłożona do podpisu w lokalu Kongresu przed rozpoczęciem obrad. Po złożeniu podpisu osoba reprezentująca organizację otrzymuje mandat. Wzór mandatu określa załącznik nr 2.

15. Obrady Kongresu mają charakter otwarty.

16. W Kongresie mogą także brać udział bez prawa głosu inne, niż wskazane w punkcie 6, osoby.

17. Kongres otwiera Prezydent Miasta Lublin lub osoba przez niego wskazana, który przewodniczy obradom Kongresu do czasu wyboru Prezydium.

18. Kongres wybiera Prezydium Kongresu, zwane dalej Prezydium, w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz oraz co najmniej trzyosobową Komisję Skrutacyjną.

19. Wybór Prezydium i Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

20. Przewodniczący Prezydium zarządza głosowania w sprawie przyjęcia regulaminu Kongresu oraz porządku obrad.

§ 2

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

1. Każda organizacja, która zgłosiła swój udział w Kongresie ma prawo do zgłoszenia 1 osoby jako kandydata na członka Rady.

2. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydata poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta Lublin, nie później niż na 14 dni przed Kongresem, formularza zgłoszeniowego określonego w załączniku nr 3.

3. Urząd Miasta Lublin weryfikuje zgłoszenia, tj. sprawdza ich kompletność i poprawność.

4. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszającej, opisem doświadczeń i umiejętności kandydata, zostanie umieszczona nie później niż na 7 dni przed Kongresem na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

5. Na podstawie listy kandydatów Urząd Miasta Lublin przygotowuje karty do głosowania których wzór określa załącznik nr 4.

§ 3

Wybory członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

1. Kongres wybiera 10 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

2. Prezydent Miasta Lublin lub osoba przez niego wskazana przekazuje Prezydium Kongresu dokumentację dotyczącą kandydatów na członków Rady zgłoszonych przez Organizacje.

3. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów Kongres może podjąć decyzję o zgłoszeniu dodatkowych kandydatów na członków Rady spośród delegatów na Kongres.

4. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory do Rady, a w tym:

1) sprawdza ważność mandatów;

2) liczy głosy w głosowaniach.

5. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Prezydium Kongresu:

1) ustala czy nie wniesiono w stosunku do osób kandydujących zastrzeżeń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń przedstawia je uczestnikom;

2) przedstawia uczestnikom przedmiot, tryb i technikę głosowania.

6. Każda osoba reprezentująca organizacje może oddać głos na nie więcej 10 kandydatów.

7. Wybory członków Rady odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

8. Status członka Rady uzyskuje 10 osób, które otrzymały największą liczbę głosów.

9. Komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania, który jest załącznikiem do protokołu Kongresu.

10. Pozostałe kwestie szczegółowe związane z przeprowadzeniem głosowania zawarte zostaną w regulaminie Kongresu.

§ 4

Powołanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin wyłonionych przez Kongres

1. Przewodniczący Prezydium Kongresu przekazuje w terminie do 7 dni po jego zakończeniu protokół obrad Prezydentowi Miasta Lublin.

2. Protokół jest podstawą powołania przez Prezydenta Miasta Lublin przedstawicieli organizacji w skład Rady na zasadach określonych w § 5 uchwały.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W porządku obrad Kongresu mogą znaleźć się inne, ważne dla ich uczestników sprawy.

2. Kongres będzie zwoływany nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Radę przy współpracy Urzędu Miasta Lublin.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia organizacji na Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin
Zalacznik1.doc

Formularz zgłoszenia organizacji na Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin

Załącznik nr 2
Mandat na Kongres Organizacji Pozarządowych
Zalacznik2.doc

Mandat na Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin

Załącznik nr 3
Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
Zalacznik3.doc

Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

Załącznik nr 4
Karta do głosowania w wyborach do rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

Zalacznik4.doc

Karta do głosowania w wyborach do rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe