Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Poniatowej

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w jednostkach oświatowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i logopedów oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.), art. 42 ust 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 tekst jednolity z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/248/10 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w jednostkach oświatowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i logopedów oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin § 2 otrzymuje brzmienie:

"Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi dla: psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 35 godzin, dla pedagogów zatrudnionych w szkołach 27 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poniatowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej


mgr Jadwiga Kustra

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe