Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Kraśnickiego

z dnia 19 września 2011r.

w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo- kartograficznego

Tekst pierwotny

Na podstawie przepisów art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
ogłaszam że projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Trzydnik Duży obrębu geodezyjnego: 0607072 - 0010 - Rzeczyca Księża opracowany przez Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych " POMIAR" S.C. Henryk Foks, Mariusz Szymczyk, Henryk Zdyb ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz.U.Nr 38,poz. 454 z póź. zm./ stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu dotyczą dane zawarte ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłosić zarzuty do tych danych.
Starosta Kraśnicki

Tadeusz Wojtak
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe