Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 36/2011 Starosty Kraśnickiego

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Zakrzówek, powiat kraśnicki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz.U.z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm. ), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1592 z późn. zm) po rozpatrzeniu opracowania i uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik zarządza się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, opracowane na lata 2011 - 2021, dla kompleksów leśnych położonych w granicach obrębów ewidencyjnych gminy Zakrzówek: Bystrzyca, Majdan Grabina, Rudnik Drugi, Studzianki, Sulów, Świerczyna, Zakrzówek Osada, Zakrzówek Wieś, o ogólnej powierzchni 479,8863 ha.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Kraśnicki

Tadeusz Wojtak
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe