Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/24/2011 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na kwotę 53.448.486zł, z tego dochody bieżące 39.718.472zł i dochody majątkowe w kwocie 13.730.014zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.863.757zł;
- dotacja z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek j.s.t. w kwocie 630.000zł.
- dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych j.s.t. w drodze umów lub porozumień w kwocie 311.851zł.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości 60.216.994zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 40.262.066,67zł i wydatki majątkowe w kwocie 19.954.927,33zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 7.863.757zł;
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym j.s.t. na podstawie umów i porozumień w kwocie 563.994zł;
- wydatki na pomoc finansową dla jednostek j.s.t. w kwocie 95.000zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12.156.269,33zł;
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 120.000zł.
§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.768.508zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3.
§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.000.000zł.
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.231.492zł.
3) Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 63.476,67zł;
2) celowe w kwocie 215.000zł, z przeznaczeniem na:
a) wydatki oświatowe - 150.000zł
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 65.000zł
§ 6. Określa się:
1) wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w ramach realizacji Projektu: "Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich" w ramach RPO WL na lata 2007-2013, zgodnie z załącznikiem nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 719.480zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 719.480zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik Nr 8.
§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 17.870.616zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 5.162.985zł.
§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 904.002zł.
§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.500.000zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3.
§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków (zwiększeń i zmniejszeń) w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym powiatu z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

Bogdan Kuta
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/24/2011
Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zalnr1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/24/2011
Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zalnr2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/24/2011
Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zalnr3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/24/2011
Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zalnr4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/24/2011
Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zalnr5
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/24/2011
Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zalnr6
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/24/2011
Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

24zalnr7
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/24/2011
Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zalnr8
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe