Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 400a ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 53.356.808 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 51.149.410 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.207.398 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na kwotę 6.024.495 zł

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 367.325 zł

3) dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 221.000 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 63.791.320 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 49.406.603 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.384.717 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.024.495 zł

2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 153.230 zł

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 342.325 zł

4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000 zł

5) wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł

6) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 221.000 zł

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.542.269 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.107.757 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu ustalone są w załączniku Nr 3.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 10.434.512 zł są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 10.434.512 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 7.010 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w klasach I-VI oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w klasach 0-VI na terenach wiejskich wraz ze wparciem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 10.945 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć dydaktyczno- opiekuńczych, muzycznych, plastycznych, rytmicznych i językowych dla dzieci w wieku przedszkolnym organizowanych na terenie wiejskim, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

5. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

6. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 159.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

7. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 9.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacji ekologicznej, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

§ 5. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w wysokości 4.119.837 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.995.010 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 6.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 89.407 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zmniejszeń bądź zwiększeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Łęcznej w roku budżetowym w kwocie 5.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Łęcznej w kwocie 50.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 12. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 15.242.269 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł.

§ 13. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 5.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łęcznej do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe