Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/13/2011 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 17.007.231,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie 14.985.713,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 2.021.518,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 , w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.891.513,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 253.000,00 zł

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 16.706.264,00 zł, z tego

wydatki bieżące w kwocie 13.390.460,12 zł

wydatki majątkowe w kwocie 3.315.803,88 zł zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.891.513,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 235.000,00 zł

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.000,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000,00 zł

§ 3.

Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 300.967,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.118.119,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.419.086,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 20.000,00 zł,

2) celową w kwocie 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł,

b) wyposażenie nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy w kwocie 50.000,00 zł

c) wypłatę odpraw i remonty w oświacie w kwocie 100.000,00 zł.

d) zapłatę pobytu podopiecznego w Domu pomocy Społecznej w kwocie 10.000,00 zł

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa zał. Nr 4

§ 7.

Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. Nr 6

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 204.296,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 204.296,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.618.119,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500.000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym do przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice


Antoni Skrabucha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie do budżetu Gminy Strzyżewice na 2011 rok
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie do budżetu Gminy Strzyżewice na 2011 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe