Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Trzeszczany

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 9 774 420,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9 734 420,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 40 000 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 307 281 zł,

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40 000 zł,

3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 10 788 633,18 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9 759 384,18 i wydatki majątkowe w kwocie 1 029 249 zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 307 281 zł,

2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 30 000 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000 zł,

4. wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000 zł,

5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12 000 zł

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 014 213 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 587 625 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 573 412 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 81 323 zł,

2. celowe w kwocie 44 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 24 000 zł,

b) realizację zadań w zakresie oświaty w kwocie 20 000 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 8. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 519 630 zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 54 139 zł oraz plan kosztów w kwocie 519 630 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 201 735 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 139 311,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 500 000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300 000 zł

§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 800 000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Sykut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów Gminy Trzeszczany na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków Gminy Trzeszczany na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody bdżetu Gminy w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzeszczany w 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładów budzetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 2 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe