Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej ( Dz.U. nr 238, poz. 1578 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w kwocie 18 419 627 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14 039 154 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 380 473 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 927 050 zł zgodnie z załącznikiem nr 1A,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 21 043 427 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14 005 692 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 037 735 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 927 050 zł zgodnie z załącznikiem 2A,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60 000 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7 000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 623 800 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5 783 800 zł,

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 160 000 zł,

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 65 000 zł,

2) celowa w kwocie 909 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32 000 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w kwocie 877 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 256 230 zł oraz wydatków w kwocie 256 230 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 7 400 000 zł.

2) Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekraczać kwoty 180 000 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 180 000 zł .

§ 11. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 180 000 zł.

§ 12. 1) Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 000 000 zł.

2) Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13. 1) Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2) Upoważnia się wójta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik1A.pdf

załącznik nr 1A

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik2A.pdf

załącznik nr 2A

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/23/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe