reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Sosnowica

z dnia 18 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sosnowica i jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sosnowica lub jej jednostkom podległym od ich dłużników.

2. Ulgi określone w ust.1 mogą być zastosowane z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 2. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, mogą być na wniosek dłużnika:

1) umarzane w całości lub w części,

2) odroczone terminy ich spłaty w całości lub części,

3) rozłożone na raty w całości lub części.

2. Ulgi wymienione w ust.1 mogą zostać udzielone w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

3. Ulgi wymienione w ust.1 pkt 2 i 3 mogą zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

§ 3. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiące pomoc de minimis, odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej.

§ 4. 1. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest:

1) Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Sosnowica, z której działalnością wiąże się należność - jeżeli wysokość należności pieniężnej nie przekracza 2-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w miesiącu poprzedzającym podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego,

2) Wójt Gminy - jeżeli wartość należności pieniężnej jest wyższa niż kwota, o której mowa w pkt 1.

2. Wartością należności pieniężnej jest należność główna bez odsetek.

3. Organ właściwy do umorzenia należności głównej jest również uprawniony do umorzenia bez względu na ich wysokość odsetek oraz innych kosztów dodatkowych.

4. Do umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty wyłącznie odsetek lub należności dodatkowych właściwy jest kierownik jednostki organizacyjnej z której działalnością związana jest należność.

§ 5. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych dłużnika składa się do uprawnionego organu wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku.

2. Wierzyciel może żądać od dłużnika złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia niezbędnych dokumentów.

3. Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze porozumienia z zastrzeżeniem ust.5.

4. Umorzenie należności pieniężnej lub zastosowanie ulgi w jej spłacie z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6. 1. Kierownicy jednostek określonych w § 4 pkt 1 przedstawiają Wójtowi Gminy informacje dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych.

2. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy zbiorcze zestawienie informacji dotyczących zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych, uwzględniając informacje, o których mowa w ust.1.

3. Informacje, o których mowa w ust.1, składa się według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie 10 dni po upływie terminu za jaki sporządzono informacje.

4. Informacje, o których mowa w ust.2, składa się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie 30 dni po upływie terminu, za jaki sporządzono informacje.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bancerz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama