reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Susiec

z dnia 19 września 2011r.

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suścu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.) - Rada Gminy Susiec uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suścu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Susiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Susiec
z dnia 19 września 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdział I.
Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi tworzy Zespół Interdyscyplinarny i organizuje jego pracę .

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Susiec.

Rozdział II.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego Wójt Gminy powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje w liczbie :

1) przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej;

2) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) przedstawicieli oświaty;

4) przedstawiciel ochrony zdrowia;

5) przedstawiciel policji;

6) kurator sądowy;

7) przedstawiciel organizacji pozarządowej

2. Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami,

b) członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Susiec,

c) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole,

3. Wójt odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego w trybie właściwym dla jego powołania:

a) na jego wniosek;

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

c) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy celem dokonania wyboru przewodniczącego i na jego wniosek zastępcy przewodniczącego

5. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

a) przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;

b) przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat;

c) przewodniczący może zostać odwołany na podstawie uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego , pisemnej rezygnacji przewodniczącego, uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy

d) odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, w obu przypadkach następuje to zgodnie z zapisami lit. a

Rozdział III.
Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych - na podstawie wytycznych określonych przez Wójta Gminy .

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy, a instytucjami / organizacjami.

4. Za obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu.

5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch jego członków, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia zawiadamiając na piśmie członków Zespołu, nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.

6. Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

7. Spotkania organizowane są głównie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suścu. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji / organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama