| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/54/11 Rady Gminy Końskowola

z dnia 12 października 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Końskowola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Końskowola.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe stosowne do zakresu usług, spełniające wymogi budowlane, techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne oraz ochrony środowiska;

2) dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do bezpyłowego transportu i odbierania odpadów komunalnych (z urządzeniami załadowczymi do opróżniania pojemników na odpady);

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie odbioru odpadów gromadzonych selektywnie zgodnie z zapisami obowiązujących dokumentów - "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Końskowola" i "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Końskowola";

4) zapewnić mycie i dezynfekcję środków transportu wykorzystywanych do prowadzenia działalności z zachowaniem standardów sanitarno-higienicznych;

§ 3. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest, uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, do odzysku odpadów komunalnych poprzez przekazywanie uprawnionemu podmiotowi:

1) zebranych selektywnie opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowej, opakowań z tworzyw sztucznych i szkła;

2) zebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

3) zebranych selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych;

4) zebranych selektywnie odpadów budowlanych z remontów budynków osób fizycznych.

2. Podmiotem uprawnionym do odzysku i unieszkodliwiania zebranych pozostałych frakcji odpadów komunalnych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, a miejscem odzysku i unieszkodliwiania - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe spełniające wymogi: budowlane, techniczne, bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne oraz ochrony środowiska;

2) dysponować wyspecjalizowanymi pojazdami (pojazdami asenizacyjnymi) służącymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych, spełniającymi wymagania techniczne oraz standardy sanitarno-higieniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz.1617);

3) zapewnić mycie i dezynfekcję wyspecjalizowanych pojazdów (pojazdów asenizacyjnych) wykorzystywanych do prowadzenia działalności z zachowaniem standardów sanitarno-higienicznych;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Końskowola.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr X/42/11 Rady Gminy Końskowola z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Końskowola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »