Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Puchaczów

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych w gminie Puchaczów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Puchaczów uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Konsultacji Społecznych określających zasady i tryb ich przeprowadzenia.

§ 2. Regulamin Konsultacji Społecznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puchaczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/68/11
Rady Gminy Puchaczów
z dnia 10 listopada 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr XIII/68/11 z dnia 10.11.2011r.

Regulamin Konsultacji Społecznych

§ 1. 1) Konsultacje społeczne na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale mogą być przeprowadzone w każdej sprawie leżącej w zakresie kompetencji władz gminy i dotyczącej jej mieszkańców, w szczególności zaś:

a) planowanych projektów inwestycyjnych

b) planowanych projektów inwestycyjnych

c) wszelkich kwestii dotyczących zagospodarowania przestrzennego

d) współpracy z organizacjami społecznymi.

§ 2. Decyzje w sprawach przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

§ 3. 1) Konsultacje mogą być prowadzone:

a) z inicjatywy własnej Wójta Gminy,

b) na wniosek Rady Gminy,

c) na wniosek stowarzyszeń i fundacji działających na terenie gminy,

d) na wniosek grupy co najmniej 50 mieszkańców gminy Puchaczów posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 4. 1) Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

a) przedmiot konsultacji,

b) zasięg terytorialny konsultacji,

c) proponowane formy, czas i miejsce przeprowadzenia konsultacji,

d) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

2) Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 1 powinien zawierać również:

a) wskazanie osoby lub w razie potrzeby dwóch osób odpowiedzialnych za kontakt z Urzędem Gminy w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, e-mail, nr. telefonu),

b) listę osób popierających wniosek, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy ( co najmniej 50 osób )

§ 5. 1) Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych nie spełnia wymogów formalno-prawnych wówczas Wójt pisemnie informuje o tym inicjatorów w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, podając uzasadnienie.

2) Inicjatorzy mają 7 dni na uzupełnienie wniosku, a jeśli tego nie robią wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia

3) Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych spełnia wymogi formalno-prawne, Wójt w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu i pisemnie informuje o tym inicjatorów, podając uzasadnienie.

4) W przypadku odrzucenia wniosku inicjatorom przysługuje odwołanie do Rady Gminy, która rozpatruje odwołanie na najbliższej sesji Rady Gminy.

5) Wydając zarządzenie w sprawie konsultacji Wójt określa formę, miejsce, czas przeprowadzenia konsultacji i mogą być one inne niż wskazane we wniosku.

6) Zarządzenie określa także pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za proces konsultacji.

7) Wniosek o przeprowadzenie konsultacji stanowi załącznik do zarządzenia o ich przeprowadzeniu, przy czym w przypadku wniosku składanego przez mieszkańców nie dotyczy to listy osób popierających wniosek.

§ 6. 1) Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem następujących metod:

a) otwartych spotkań z mieszkańcami poprzedzonych wyłożeniem dokumentów do wglądu,

b) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy,

c) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli Urzędu Gminy,

d) poprzez badania ankietowe,

e) poprzez sondaże internetowe,

f) zgłaszanie uwag i opinii na piśmie, także za pośrednictwem poczty elektronicznej,

g) w formie warsztatów stacjonarnych oraz spacerów i wizji lokalnych realizowanych w terenie.

2) Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 7. 1) Mieszkańcy są informowani o planowanych konsultacjach społecznych nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem (w przypadku metody o której mowa w § 6 pkt. 1: a, b, c, g).

2) Urząd przekazuje informacje o konsultacjach społecznych w sposób zwyczajowo przyjęty tj.:

a) na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na tablicach i słupach ogłoszeniowych Urzędu Gminy, a w przypadkach szczególnie ważnych dla poszczególnych sołectw także tablicach sołeckich,

c) wykorzystując zwyczajowe formy przekazywania informacji,

d) rozsyłając do mediów lokalnych komunikat prasowy z informacją o konsultacjach społecznych.

3) Aby umożliwić mieszkańcom przygotowanie się do konsultacji społecznych, na stronie internetowej Urzędu publikowane są stanowiska zainteresowanych stron lub inne materiały.

§ 8. 1) Konsultacje społeczne są otwarte dla publiczności i przedstawicieli mediów.

2) Udział mediów i publiczności w konsultacjach społecznych wykorzystujących pracę grup roboczych lub metody warsztatowe nie powinien utrudniać ich prowadzenia i powinien być uzgodniony z pracownikiem urzędu Gminy odpowiedzialnym za proces konsultacji lub osobą prowadzącą spotkanie.

§ 9. 1) Pisemna informacja o wynikach konsultacji społecznych jest podawana do publicznej wiadomości nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zakończenia konsultacji społecznych

2) Informacja o wynikach konsultacji społecznych powinna zawierać wszystkie wnioski i uwagi zgłoszone w procesie konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta gminy z uzasadnieniem, a także zawierać załącznik w postaci protokołu z listą obecności oraz zestawieniem dokumentów powstałych w procesie konsultacji.

3) Informacja o wynikach konsultacji społecznych jest zamieszczana wszędzie tam, gdzie pojawiały się ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w szczególności zaś na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicach informacyjnych urzędu oraz sołectw i są przesyłane wnioskodawcy i mediom lokalnym.

§ 10. 1) Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w niej udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych.

2) Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów gminy Puchaczów.

§ 11. W sprawach nie określonych w regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe