Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Puchaczów

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Puchaczów w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych Bogdanka - Puchaczów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust.2 w związku z art.35 ust.1 oraz art.40 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), § 7 ust.2 Statutu Gminy Puchaczów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/183/09 z dnia 26 października 2009r., z późn zm., Rada Gminy Puchaczów uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Puchaczów w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych polegającej na włączeniu części gruntów obrębu ewidencyjnego Puchaczów do obrębu ewidencyjnego Bogdanka.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje sołectwo Puchaczów i sołectwo Bogdanka.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone metodą spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami sołectw Puchaczów i Bogdanka, poprzedzonych wyłożeniem dokumentów do wglądu.

§ 4. 1) W celu przeprowadzenia konsultacji zobowiązuje się Wójta Gminy do powołania Zespołu ds. Konsultacji Społecznych.

2) W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Gminy oraz radni wskazani przez Radę Gminy.

3) Wyniki prac Zespołu ds. Konsultacji Społecznych wraz z wnioskami Wójt Gminy przekaże Radzie Gminy w terminie do 31 grudnia 2011roku.

§ 5. Proponowane zmiany granic obrębów ewidencyjnych w sołectwach Puchaczów i Bogdanka zostaną podane do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy, a w szczególności na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicach informacyjnych urzędu oraz sołectw.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puchaczów.

§ 7. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe