Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/67/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 27 października 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/60/07 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 615 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) - Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/60/07 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 4 - wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Jacek Piekutowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/11
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/11
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe