reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Borki

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borki.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr IX/50/11 Rady Gminy Borki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik do Uchwały Nr X/57/11
Rady Gminy Borki
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Tryb i sposób powoływania o odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 1. 1. W celu realizacji przez Gminę Borki zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar tej przemocy, Wójt Gminy powołuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie, zwany dalej "Zespołem" spośród przedstawicieli:

1) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach;

3) Szkół z ternu Gminy Borki;

4) Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim - Zespół Kuratorów;

5) Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim;

6) PZOZ/NZOZ

7) Kościołów;

8) Organizacji pozarządowych; w ilości 1-4 przedstawicieli z każdego podmiotu.

2. Przedstawicieli imiennie wskazują poszczególne podmioty.

3. Skład imienny Zespołu, min. 11 członków, Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia.

§ 2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy.

§ 3. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród członków Przewodniczącego Zespołu w głosowaniu jawnym, po uzyskaniu przez kandydata większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

§ 4. Wójt Gminy w drodze zarządzenia odwołuje członka Zespołu:

1) na wniosek własny członka;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 5. Wójt Gminy uzupełnia skład Zespołu w trybie określonym w § 1.

§ 6. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, tj. w okresie od powołania do chwili pierwszego posiedzenia, członkowie Zespołu składają oświadczenia o treści art. 9 c ustawy z dnia 2 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 7. Członek Zespołu obowiązany jest brać udział w pracach Zespołu zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem, którego jest przedstawicielem.

§ 8. 1. Decyzje dotyczące działań Zespołu zapadają na posiedzeniach, w formie uchwały.

2. Praca Zespołu jest prowadzona, jeżeli na posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków

§ 9. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Informacja o terminie posiedzenia przekazywana jest członkom Zespołu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.

3. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający :

1) przyjęty porządek;

2) tematykę omawianych spraw;

3) opis działań do podjęcia, w tym z terminem ich wykonania;

4) podpisy uczestniczących członków Zespołu;

5) listę obecności.

§ 10. 1. Przewodniczący Zespołu:

1) reprezentuje zespół;

2) kieruje pracami zespołu;

3) koordynuje prace grup roboczych;

4) organizuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie :

1) pisemnej rezygnacji;

2) uzasadnionego pisemnego wniosku :

a) Wójta Gminy,

b) członków Zespołu.

§ 11. Zespół sporządza roczne sprawozdanie z działalności i przedkłada je Wójtowi Gminy w terminie do 20 lutego roku następnego.

§ 12. Protokoły i dokumentacja Zespołu przechowywana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach.

§ 13. Zespół używa pieczęci o treści : "Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy Rodzinie ul. II Armii Wojska Polskiego 41 21-345 Borki".

§ 14. Miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach lub inne miejsce wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 15. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Borkach zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu oraz pokrywa wydatki związane z jego działalnością.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama