reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Borki

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Borki oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w ramach zasady de minimis oraz wskazuje się organ uprawniony do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);

2) należnościach - oznacza to należności pieniężne główne wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi, mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Borki lub jej jednostkom podległym;

3) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

4) uprawnionym organie - oznacza to Wójta Gminy Borki;

5) uldze - oznacza to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności.

§ 3. 1. Uprawniony organ na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:

1) umorzyć należność w całości lub w części;

2) odroczyć termin spłaty całości lub części należności;

3) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności.

2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

3. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej należności.

4. Wniosek, o którym mowa w ust.1, powinien zawierać co najmniej :

1) wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adresu miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

2) treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi;

3) dowody uzasadniające żądanie.

§ 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty należności.

§ 5. 1. Należności z urzędu mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 6. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, o których mowa w §3 ust.1, może stanowić pomoc de minimis w rozumieniu bezpośrednio obowiązujących aktów prawa wspólnotowego przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379/5 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);

3) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;

4) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. (WE) L 214 z dnia 6.08.2008 r.);

5) informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031, z późn.zm.);

6) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885, z późn.zm.).

§ 7. Do stosowania ulg w spłacie należności jest uprawniony Wójt Gminy Borki, bez względu na wysokość kwoty należności.

§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. W przypadkach, o których mowa w §5 ust.1, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XI/56/07 Radu Gminy Borki z dnia 11 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także określania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2008 r., Nr 23, poz. 784)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borki.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama