| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 65 Rady Gminy Spiczyn

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalonych przez organ prowadzący, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Spiczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w wysokości 26 godzin tygodniowo.

§ 2. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie art.42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalonych przez organ prowadzący, według wzoru:

W = ( X1+ X2+… X?) : [( X1: Y1) + ( X2:Y 2 ) +… (X? :Y?) ]

gdzie: W - tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,

X1, X2, X? - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

Y1, Y2, Y? - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalonych przez organ prowadzący.

2. Wymiar, wyliczony w sposób wskazany w ust. 1 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę powyżej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 34 Rady Gminy Spiczyn z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczyciela pedagoga szkolnego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalonych przez organ prowadzący, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Spiczyn(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 115, poz. 2038).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »