| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Kodeń

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kodniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem" powołuje Wójt Gminy Kodeń w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami, organizacji i jednostkami, o których mowa w art.9a ust.3,4,5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 2. 1. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

4) w trybie natychmiastowym w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem,

5) w trybie natychmiastowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole.

2. Przewodniczący Zespołu może zostać odwołany na podstawie:

1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy.

§ 3. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Każdy członek Zespołu, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień, o których mowa w § 1 ust. 3.

4. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a w czasie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie, faxem lub telefonicznie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

7. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

9. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

10. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający: skład Zespołu, diagnozę problemu, plan pomocy, harmonogram działań.

11. Zespół może powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

12. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swojej pracy.

13. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Kodeń sprawozdania z pracy Zespołu w termie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

14. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

15. Posiedzenia Zespołu organizowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji / organizacji wchodzących w skład Zespołu.

16. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »