| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr. 180, poz. 1493 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdydsyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Piasecki


Załącznik do Uchwały Nr XI/80/11
Rady Miejskiej w Łaszczowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjowania

§ 1.

Tryb powoływania członków Zespołu

1. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, powołuje Burmistrz Łaszczowa w drodze zarządzenia.

2. Na członków Zespołu powoływani są imiennie wskazani przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 - 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej "ustawą", z którymi Burmistrz Łaszczowa zawarł porozumienie w sprawie działania Zespołu.

§ 2.

Tryb odwoływania członków Zespołu

1. Odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Łaszczowa.

2. Burmistrz może odwołać członka Zespołu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) podmiotu, którego członek Zespołu jest przedstawicielem,

2) Przewodniczącego Zespołu,

3) co najmniej 1/3 członków Zespołu.

3. W miejsce odwołanego członka Burmistrz Łaszczowa powołuje nowego członka w trybie określonym w § 1.

§ 3.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

1. Burmistrz Łaszczowa zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niz w terminie 30 dni od daty powołania członków Zespołu.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu otwiera i prowadzi Burmistrz Łaszczowa lub osoba przez niego upoważniona do czasu wyboru Przewodniczącego Zespołu.

3. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Przewodniczacego Zespołu, jego Zastępcę oraz Sekretarza Zespołu.

4. Do kompetencji Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności :

1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu oraz określanie terminów, miejsca i porządku obrad,

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,

4) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu do wykonania określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu,

5. Do kompetencji Sekretarza Zespołu należy w szczególności :

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu,

2) prowadzenie archiwum Zespołu,

3) wysyłanie zawiadomień o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu.

6. Zastępca Przewodniczącego Zespołu posiada kompetencje Przewodniczącego Zespołu w przypadku jego nieobecności.

7. Zespół pracuje na posiedzeniach.

8. Posiedzenie Zespołu zwołuje się na wniosek :

1) Burmistrza Łaszczowa,

2) Przewodniczącego Zespołu,

3) co najmniej 1/3 członków Zespołu.

9. Posiedzenie Zespołu uważa się za ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane i uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków Zespołu.

10. Zawiadomienia o terminie, miejscu posiedzenia Zespołu i porządku obrad powinny być doręczone członkom Zespołu, na co najmniej 3 dni robocze przed datą posiedzenia.

11. Zawiadomienie może odbywać się drogą pocztową, faksową lub elektroniczną na adres wskazany przez członka Zespołu.

12. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, do którego dołącza sie listę obecności.

13. Decyzje, opinie i wnioski Zespołu, ustalone w toku dyskusji, przyjmowane są w formie uchwał, które stają się stanowiskiem Zespołu.

14. Uchwały Zespołu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

15. Treść każdej uchwały powinna być wciągnięta do protokołu posiedzenia Zespołu.

16. Każdy z członków Zespołu, który głosował przeciw uchwale, może złożyć na piśmie zdanie odrębne w terminie 7 dni od daty powzięcia uchwały. Zdanie odrębne dołącza się do protokołu z posiedzenia, na którym była podjęta uchwała.

17. Protokół i listę obecności podpisuje Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz.

18. Zespół może tworzyć grupy robocze, o których mowa w art. 9a ust. 10 - 14 ustawy, z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, które posiadają przedstawicieli w Zespole.

19. Oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 3 ustawy, składane Burmistrzowi Łaszczowa przez członków Zespołu i grup roboczych ma formę pisemną.

20. Grupy robocze informują Przewodniczącego Zespołu o wynikach swojej pracy.

21. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »