| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu w Biłgoraju

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Józefów zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Józefów

Na podstawie zawarte w dniu 01.12.2011 r. w Biłgoraju pomiędzy Zarządem Powiatu w Biłgoraju reprezentowanym przez:

Pana Mariana Tokarskiego -- Starostę Biłgorajskiego

Pana Stanisława Schodzińskiego -- Wicestarostę Biłgorajskiego,

zwanym dalej Przekazującym

a Gminą Józefów reprezentowaną przez:

Pana Romana Dziurę -- Burmistrza Józefowa

zwanym dalej Przejmującym

na podstawie Uchwały Nr XI/78/2011 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 24 listopada 2011r., w sprawie powierzenia Gminie Józefów zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Józefów i Uchwały Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych o następującej treści:

§ 1. Przekazujący przekazuje a Przejmujący przyjmuje na okres zimy 2011/2012 zadania związane z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych przebiegających na obszarze Gminy Józefów według danych zawartych w załączniku Nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi standardami, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia .

2. Gotowość do wykonania zadań, o których mowa w ust.1, ustala się na dzień 01 grudnia 2011r.

§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do:

1) prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg, w tym także do powołania i utrzymywania służby dyżurnej, od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia, w okresie od 01 grudnia 2011 r. do 15 kwietnia 2012 r .

2) składania codziennego meldunków telefonicznych do dyżurnego zimowego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Biłgoraju w godzinach 600 i 1800 .

§ 4. Przejmujący zobowiązany jest w celu realizacji zadania określonego w § 1 do zabezpieczenia sprzętu, materiałów i surowców zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 5. W przypadku wystąpienia bardzo ciężkich warunków atmosferycznych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa przejezdności (zaspy śnieżne, gołoledź) dróg powiatowych objętych porozumieniem przejmujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju o istniejącej sytuacji na drogach.

§ 6. Przekazujący zastrzega sobie prawo, na każdym etapie prowadzenia akcji zimowego utrzymania i ochrony dróg, do kontroli w zakresie standardów zimowego utrzymania dróg .

§ 7. 1) Za wykonanie zadań, o których mowa w § 1, Przekazujący przekaże Przejmującemu dotację celową w następujących transzach : grudzień 2011r. - 10 000 zł (słownie: dziesięć tys. zł 00/100) styczeń 2012r. - 10 000 zł (słownie: dziesięć tys. zł 00/100) luty 2012r. - 10 000 zł (słownie: dziesięć tys. zł 00/100) marzec 2012r. - 10 000 zł (słownie: dziesięć tys. zł 00/100) kwiecień 2012r. - 5 000 zł (słownie: pięć tys. zł 00/100). Każda transza płatna do 15 dnia danego miesiąca (począwszy od m-ca grudnia 2011r. do m-ca kwietnia 2012r.).

2) W przypadku braku konieczności prowadzenia akcji zimowego utrzymania w danym miesiącu (grudzień, styczeń, luty, marzec), dotacja może być zaliczona na poczet dotacji za następny miesiąc rozliczeniowy.

3) W przypadku braku konieczności prowadzenia akcji zimowego utrzymania w miesiącu kwietniu dotacja nie będzie przekazana.

§ 8. 1) Przejmujący zobowiązuje się do przesłania na adres Przekazującego szczegółowego rozliczenia z otrzymanych środków finansowych, o których mowa w § 7 niniejszego porozumienia w terminie do dnia 15.01.2012r. za rok 2011 oraz do dnia 30 kwietnia 2012 r. za rok 2012.

2) Szczegółowe rozliczenie otrzymanych środków finansowych powinno zawierać:

- wykaz ilości usług (kilometry, godziny) oraz cen i wartości, w rozbiciu na każdy miesiąc;

- faktyczne zużycie mieszanki piaskowo-solnej i jej wartość w rozbiciu na każdy miesiąc.

3) Niewykorzystana część dotacji zostanie zwrócona do Powiatu w terminie do dnia 31 stycznia 2012r. za rok 2011 oraz do dnia 30 kwietnia 2012 r. za rok 2012.

4) Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu określonych w ust. 3.

5) Poniesienie przez Przejmującego wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.

§ 9. Przekazujący zastrzega prawo rozwiązania porozumienia bez wypowiedzenia, gdy Przejmujący nie będzie należycie wykonywał przejętych zadań i nie dotrzyma warunków porozumienia.

§ 10. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Ustawy o finansach publicznych

§ 12. Spory wynikłe z porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwydla Przekazującego.

§ 13. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron. .

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/2011
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 1/2011
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr 1/2011
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 1 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Mapa dróg powiatowych na terenie gm. Józefów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »