Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Trawniki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz.969) z kwoty 74,18 zł. za 1 dt do kwoty 42 zł. za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego na 2012 r. na obszarze Gminy Trawniki.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trawniki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Monika Kądziela

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe