Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/53/2011 Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr III/12/2006 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje :

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr III/12/2006 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Czub

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe