Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/133/2011 Rady Miasta Świdnik

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012r

Tekst pierwotny

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu Rady Miasta Świdnik - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 45,16 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2012r. na obszarze gminy.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik


Janusz Królik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe