reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Miejskiej we Włodawie

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr.142 poz.1591, z późn. zm. ) oraz art. 9a ust.15 w związku z art. 6 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr.180, poz.1493, z późn. zm. ) Rada Miejska we Włodawie uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1) Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2) Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 2. 1) Członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje i odwołuje Burmistrz Włodawy w drodze zarządzenia.

2) W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Burmistrz występuje do podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4, 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z wnioskiem o wytypowanie jednego przedstawiciela do pracy w Zespole.

3) Organizacje i instytucje w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zgłaszają swoich przedstawicieli wraz z ich pisemną zgodą .

4) Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony pisemny wniosek członka Zespołu, podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje, przewodniczącego Zespołu.

5) Odwołanie lub śmierć członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu- przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą.

6) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz.

7) Członkowie Zespołu wybierają ze swojego składu :

- przewodniczącego Zespołu

- zastępcę przewodniczącego

- sekretarza

8) W skład Zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy Prokuratury Rejonowej we Włodawie

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. 1) Kadencja Zespołu trwa 3 lata.

2) Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41. Obsługę organizacyjno-techniczną prowadzi MOPS.

3) Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

4) Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca wskazując cel, termin i miejsce.

5) Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, e-mailową, telefoniczną, zespół obraduje w obecności co najmniej połowy składu.

6) Rozstrzygnięcia Zespołu, sprawy organizacyjne i proceduralne przyjmowane są w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.

7) Protokoły z posiedzeń Zespołu podpisane przez Przewodniczącego i protokolanta. Do protokołu dołącza się listę obecności.

8) Przewodniczący może tworzyć grupy robocze na zasadach określonych w ustawie w celu rozwiązywania indywidualnych problemów. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.

9) Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

10) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

11) Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Włodawy sprawozdań z pracy, w terminach do 31 lipca - sprawozdanie półroczne, do 31 stycznia - sprawozdanie roczne.

12) Uczestnictwo w pracach Zespołu jest obowiązkowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Włodawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie


Tomasz Korzeniewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama