reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Parczew i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do ich udzielania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Parczew i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazuje organy uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w całości lub w części;

2) mogą zostać odroczone terminy płatności całości lub części należności;

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności pieniężne mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy przesłanki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

4. Wniosek dłużnika powinien być należycie umotywowany i udokumentowany. Przed udzieleniem ulg należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.

5. Od należności, w których zapłacie udzielono ulg, odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane są do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

6. Brak zapłaty przez dłużnika w ustalonym terminie płatności odroczonej należności bądź jakiejkolwiek z rat, na które należność została rozłożona, powoduje natychmiastową wymagalność pozostałej części wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 3. Należności mogą być umarzane z urzędu, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 4. Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty lub rozkładanie na raty płatności należności następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa lub jednostronne oświadczenie woli).

§ 5. Do udzielania ulg na podstawie niniejszej uchwały uprawniony jest Burmistrz Parczewa.

§ 6. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 pkt 5 uchwały stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIV/272/2010 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu udzielającego tych ulg (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 70, poz. 1382).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Szych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama