Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Sławatycze

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) - Rada Gminy Uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Sławatycze:
1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
3. Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,
4. Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,
5. Wzor deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,
6. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały,
7. Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,
8. Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,
9. Wzor deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,
10. Wzor informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,
11. Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,
12. Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały,
§ 2. Traci moc uchwala Nr VIII/44/2007 Rady Gminy Sławatycze z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowycch w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 8, poz. 281).
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Sławatycze.
§ 4. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Chomiczewski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór danych o nieruchomościach
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wzor deklaracji na podatek rolny
Załącznik nr 6
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
Załącznik nr 7
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wzór danych o nieruchomościach rolnych
Załącznik nr 8
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
Załącznik nr 9
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Wzor deklaracji na podatek leśny
Załącznik nr 10
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Wzor informacji w sprawie podatku leśnego
Załącznik nr 11
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Wzór danych o nieruchomościach leśnych
Załącznik nr 12
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe