Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Sławatycze

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wykreślenia drzewa z rejestru pomników przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust.1 pkt 1 i 9, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2001r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, znosi się ochronę pomnika przyrody na terenie gminy Sławatycze, tj.: dąb szypułkowy - 1 szt. o obwodzie pnia 350cm, wysokości 18 m, oznaczony Nr 379, rosnący na działce siedliskowej nr 47 Pani Agnieszki Haponiuk we wsi Zańków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Sławatycze.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Chomiczewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe