Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Zakrzew

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 4 w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewożenia dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały, stanowi pomoc de minimis i jest stosowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) oraz przepisów o pomocy publicznej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe