Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/ 77/ /2011 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zakrzówek

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Zakrzówek maksymalną dopuszczalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 40 punktów.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Zakrzówek maksymalną dopuszczalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 15 punktów.

§ 3. Ustala się na terenie Gminy Zakrzówek następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży :

1. punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50m od:

a) placówek oświatowo - wychowawczych,

b) budynków kultu religijnego i cmentarzy,

c) szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,

d) zakładów opieki zdrowotnej,

e) zakładów przemysłowych,

f) w obrębie przystanków komunikacji publicznej,

g) na stadionach i innych obiektach sportowych.

2. Pomiaru odległości dokonuje się :

a) najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w pkt.1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w pkt.1 są ogrodzone, pomiaru odległości, dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

c) usytuowanie lokalu w którym sprzedawane są napoje alkoholowe, powinno być takie, aby nie było możliwe jednoczesne korzystanie z tych samych przejść i wejść prowadzących bezpośrednio do tego lokalu przez klientów kupujących napoje alkoholowe i przez osoby korzystające z obiektów określonych w pkt. 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/55/99 Rady Gminy w Zakrzówku z dnia 8 września 1999r. w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe