Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminy Zakrzówek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z § 85 Statutu Gminy Zakrzówek - załącznika do Uchwały Nr VIII/34/2003 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zakrzówek (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003r., nr 107, poz. 2623) Rada Gminy Zakrzówek uchwala, co następuje:

§ 1. Do Statutu Gminy Zakrzówek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/34/2003 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 17 czerwca 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 14 Statutu Gminy Zakrzówek otrzymuje brzmienie: "Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) Przewodniczący,

2) Dwaj Wiceprzewodniczący,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisje stałe,

5) Komisje doraźne".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe