Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Dzwola

z dnia 8 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Dzwola na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Dzwola uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60zł od 1 m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17zł od 1 m 2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,70zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2 % ich wartości.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr X/60/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 25 października 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Dzwola na rok 2012.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzwola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe