Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Gminy Chełm

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości w następujących wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych:

a) worek 120 l - 24,00 zł,

b) pojemnik 110-120 l - 24,00 zł,

c) pojemnik 140 l - 25,00 zł,

d) pojemnik 240 l - 29,00 zł,

e) pojemnik 1100 l - 88,00 zł,

f) pojemnik 2200 l - 155,00 zł,

g) kontener KP-7 - 486,00 zł;

2) selektywna zbiórka (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i aluminium):

a) worek 120 l - 7,00 zł,

b) pojemnik 110-120 l - 7,00 zł,

c) pojemnik 2200 l - 90,00 zł,

d) kontener KP-7 - 300,00 zł;

3) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego 26,00 zł - 1m 3 .

2. Wymienione w § 1 ust. 1 kwoty są cenami brutto.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Chełm z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011r.Nr 13, poz. 330).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Marek Wolszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe