Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Wyryki

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Wyryki z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/56/2011r. z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany: Wzór załącznika Nr 4 ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wyryki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do Uchwały Nr XI/61/2011
Rady Gminy Wyryki
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zn-1b 02.04

Przewodnicząca Rady Gminy Wyryki


Teresa Sokołowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe