Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Tomaszów Lubelski

z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z poźn.zmian.) i art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j. Dz.U z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Lubelski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wawrzusiszyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe