Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 44 Wojewody Lubelskiego

z dnia 13 lutego 2012r.

zmieniające Zarządzenie Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Urzędów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 192 i 193 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 102, poz. 588 i Nr 149, poz. 889; Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Urzędów (Dz. Urz. Woj. Lub. 2012 r., poz. 791 z dnia 7 lutego 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 Zarządzenia otrzymuje brzmienie: "Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Urzędów w okręgu wyborczym Nr 11, w którym wybierany będzie jeden radny."

2) załącznik do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Urzędów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WOJEWODA LUBELSKI


Jolanta Szołno - Koguc


Załącznik do Zarządzenia Nr 44
Wojewody Lubelskiego
z dnia 13 lutego 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 15 lutego 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Urzędów w okręgu wyborczym Nr 11.

do 25 lutego 2012 r.

-zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Lublinie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędowie.

do 27 lutego 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędowie.

do 1 marca 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Lublinie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędowie.

do 16 marca 2012 r.
do godz. 24 00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędowie list kandydatów na radnego.

do 23 marca 2012 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.

do 25 marca 2012 r.

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

do 26 marca 2012 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Urzędowie numerów zarejestrowanym listom kandydatów.


do 31 marca 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczejw Urzędowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, daneo kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

do 1 kwietnia 2012 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Urzędowie obwodowej komisji wyborczej,
- sporządzenie spisu wyborców.

do 5 kwietnia 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

13 kwietnia 2012 r.
o godz. 24 00

-zakończenie kampanii wyborczej.

14 kwietnia 2012 r.

- przekazanie Przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.

15 kwietnia 2012 r.
godz. 8 00 -22 00

- głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe