Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 17/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Hrubieszów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/68/2011 Rady Gminy Hrubieszów z 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Hrubieszów, z powodu jej sprzeczności z art. 126 i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Rady Gminy Hrubieszów, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 10 stycznia 2012 r.

W wyniku jej zbadania Kolegium RIO, podjęło 24 stycznia br. uchwałę Nr 14/2012 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia jej nieważności uznając, że jej postanowienia w istotny sposób naruszają prawo.

Kwestionowaną uchwałą Rada Gminy Hrubieszów ustaliła warunki oraz tryb postępowania w zakresie wspierania finansowego przez dotowanie klubów sportowych działających na tym terenie, niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

W ocenie Kolegium kluby sportowe działające na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, winny być wspierane w drodze dotacji udzielanej z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosownie do art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. W myśl przepisów art. 221 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, a zlecenie zadań i udzielenie dotacji winno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Zadania z zakresu sportu są zadaniami pożytku publicznego, o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sfera pożytku publicznego obejmuje m.in. zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na którą składają się: sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa. Te elementy, a więc również i sport, wskazał ustawodawca w art. 2 ust. 2 ustawy o sporcie, jako mieszczące się w zakresie pojęciowym (przedmiotowym) terminu kultura fizyczna. Skoro zatem materia ta została uregulowana w przepisach powszechnie obowiązujących, to - zdaniem Kolegium - badana uchwała jest zbędna i nie może w sposób odmienny regulować trybu finansowania zadania mieszczącego się w katalogu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego, a takim jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Ponadto, w świetle ustalonej w art. 126 ustawy o finansach publicznych definicji dotacji, nie jest możliwym wprowadzenie tej formy wydatkowania środków publicznych do aktu prawnego niższego rzędu niż ustawa, bez wyraźnej dyspozycji w tym zakresie zawartej w przepisie delegacyjnym. Wymieniony wyżej przepis art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie takiej dyspozycji nie zawiera.

Gmina może więc udzielać dotacji na konkretne zadania, ale pod warunkiem, że przepis ustawy kreuje dla finansowania tego zadania formę dotacji. Zasady tej ustawodawca, po wejściu w życie ustawy o finansach publicznych z 2009 r., konsekwentnie przestrzega. Dowodem tego są chociażby przepisy art. 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 229, poz. 1498) - wprowadzający zmianę art. 403 ustawy - Prawo ochrony środowiska, czy art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) - wprowadzający zmianę art. 164 ustawy - Prawo wodne. Obowiązujące do końca 2009 r. przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) w nieco odmienny sposób definiowały pojęcie dotacji. Mogła być ona oparta również o przepis niższej niż ustawa rangi (art. 106 ust. 2 czy art. 130 w związku z art. 189a).

W piśmie Nr OR.0004.4.2012 z dnia 6 lutego Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hrubieszów wnosi o uznanie kwestionowanej uchwały za zgodną z prawem, z uwagi na możliwość finansowania za pomocą tej uchwały zadań w zakresie sportu - czego nie obejmuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z taką argumentacją nie można się zgodzić. Z przepisu art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie wyraźnie wynika, że dotacja przyznawana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach.

Nie ma więc przeszkód prawnych do finansowania ze środków samorządowych tych działań z dziedziny sportu, które związane są m.in. z organizowaniem zawodów sportowych, czy udziałem w rozgrywkach ligowych klubów sportowych otrzymujących z budżetu gminy środki dotacyjne w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Hrubieszów prawo wniesienia skargi - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.


Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Jacek Grządka

Otrzymują:

1) Rada Gminy Hrubieszów,

2) Wójt Gminy Hrubieszów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe