Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 18/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Hrubieszowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 76 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr X/83/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z powodu sprzeczności z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.) oraz z art. 43 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 24 stycznia 2012 r. wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie doręczonej 13 stycznia br. uchwały, o której mowa w sentencji. W ocenie organu nadzoru jej postanowienia w istotny sposób naruszają prawo, a odnosi się to do następujących kwestii.

1. Podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały jest przepis art. 403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. W świetle tej regulacji organ stanowiący j.s.t. może określić zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Tymczasem Rada Powiatu przewidując możliwości dofinansowania zadań nie wskazała w sposób jednoznaczny poziomu tego dofinansowania.

2.W § 6 ust.3 załącznika, określając kryteria wyboru inwestycji finansowania lub dofinansowania, Rada stwierdziła ,że priorytetowo dotowane będą zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Ustawa Prawo ochrony środowiska daje możliwość udzielenia dotacji zarówno podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, jak i jednostkom sektora finansów publicznych. Wskazany wyżej przepis uchwały sprzeczny jest z art. 43 ustawy o finansach publicznych, który gwarantuje wszystkim podmiotom równy dostęp do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych.

3.W § 10 pkt.3 wprowadzony został zapis, że w przypadku stwierdzenia wydatków na inny cel niż określony w umowie, podmiot otrzymujący środki finansowe zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 7 dni od daty wezwania do zapłaty. Zgodnie z art.252 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu j.s.t. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

Ponieważ Rada Powiatu, we wskazanym we wszczęciu postępowania terminie, nie podjęła działań zmierzających do usunięcia wskazanych naruszeń prawa, Kolegium RIO w Lublinie orzekło nieważność kwestionowanej uchwały.

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium orzekło jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Powiatu w Hrubieszowie prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały.


Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Jacek Grządka

Otrzymują:

1) Rada Powiatu w Hrubieszowie,

2) Zarząd Powiatu w Hrubieszowie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe