Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 316/XVII/2012 Rady Miasta Lublin

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje.

W uchwale nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, tekst jednolity - uchwała nr 225/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 13.12.2011 r. nr 190 poz. 2961) zwanej dalej "uchwałą", uchwala się następujące zmiany:

§ 1

W § 1 uchwały dodaje się pkt 7) w brzmieniu: "7) Biletów specjalnych w Strefie Płatnego Parkowania, przez które należy rozumieć bilety jednoprzejazdowe, uprawniające do przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, na obszarze i ulicach, określonych uchwałą nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Bilet specjalny w Strefie Płatnego Parkowania uprawnia wyłącznie do jednokrotnego przejazdu w dni robocze pojazdem, którego trasa przebiega w obrębie granic Strefy Płatnego Parkowania, począwszy od pierwszego przystanku w granicy tej strefy do pierwszego przystanku po wyjeździe z tej strefy. Bilet specjalny w Strefie Płatnego Parkowania nie uprawnia do przejazdu w komunikacji nocnej oraz do przesiadania się do innego pojazdu. Przejazdy w wymienionej strefie mogą odbywać się również na podstawie innych biletów, o których mowa w uchwale.".

§ 2

W załączniku nr 1 do uchwały "Opłaty za przewóz osób środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie ZTM w Lublinie dodaje się piątą kategorię biletów pod nazwą "5. BILETY SPECJALNE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA" w której wyszczególnia się bilet oznaczony jako: "5.1. "Bilet jednoprzejazdowy w Strefie Płatnego Parkowania - uprawniający do jednokrotnego przejazdu w dni robocze od poniedziałku do piątku, pojazdem którego trasa przebiega w obrębie tej strefy z wyłączeniem możliwości przesiadania się do innego pojazdu oraz komunikacji nocnej". W kolumnie określającej ceny biletów dla tego rodzaju biletu wpisuje się kwotę "1,00".

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 kwietnia 2012 r. i podlega ogłoszeniu również w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Lublinie, zlecanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin


Piotr Kowalczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe