| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Krynice

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.), uchwały Nr XXVII/187/2009z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice - Rada Gminy Krynice, uchwala co następuje:

Dział I.
USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

RODZIAŁ 1

USTALENIA PODSTAWOWE

§ 1. 1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowane są zgodnie ze ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice", uchwalone Uchwałą Nr III/16/2002 Rady Gminy Krynice z dnia 30 grudnia 2002r.

2. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice, obejmującej zmianę przeznaczenia w zakresie powiększenia terenów budownictwa /zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych/ w miejscowościach Polanówka, Majdan Krynicki i Krynice.

3. Zmiany planu obejmują tereny określone Uchwałą Nr XXVII/187/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r.

4. Zmiany plan stanowią:

1) ustalenia zmian planu będące treścią niniejszej uchwały oraz załącznik:

a) rysunki zmian planu w skali 1:1000 obejmujące tereny objęte opracowaniem - załącznik od Nr 1 do 8;

2) ustalenia zmian planu oraz załączniki Nr 1 - 8 stanowią integralną całość.

Rozdział 2.
ZAKRES USTALEŃ ZMIANY PLANU

§ 2. 1. Zakres ustaleń zmian planu obejmuje m.in.:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o innych sposobach zagospodarowania,

2) podstawowe elementy planu,

3) zasady kształtowania zabudowy,

4) obszar objęty zmianą planu miejscowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, oznacza się graficznie na rysunku zmiany planu symbolem ,,granica opracowania" , zgodnie z rysunkiem zmian planu na sekcjach map zasadniczych w skali 1:1000 stanowiących załączniki od Nr 1 do 8, do uchwały,

5) rysunki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stwierdzający zgodność ustaleń zmian planu ze ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice" .

2. Zakres ustaleń zmian planu nie obejmuje:

1) określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

2) określenia obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji,

3) określenia terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m 2 ,

4) określenia terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,

5) określenia granicy pomników zagłady oraz stref ochronnych,

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń zmian planu są:

1) przeznaczenie (funkcja) terenu, zasady jego zagospodarowania oraz linie rozgraniczające;

2) linie rozgraniczające dróg publicznych;

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym linie zabudowy;

2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmian planu są obowiązującymi ustaleniami zmian planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz o różnych zasadach zagospodarowania, ściśle określone;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) granica opracowania;

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dotychczasowym planie - należy przez to rozumieć ustalenia i oznaczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice uchwalonego Uchwałą Nr XII/61/2003Rady Gminy Krynice z dnia 6 listopada 2003 r.;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Krynice, o ile w treści przepisu nie wynika inaczej;

3) zmiany planu - należy przez to rozumieć ustalenia zmian planu, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, o ile w treści przepisu nie wynika inaczej;

4) studium - należy przez to rozumieć zgodność z ustaleniami ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice" ;

5) rysunku zmian planu - należy przez to rozumieć rysunek zmian planu w skali 1:1 000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

6) przepisach szczególnych /odrębnych/ - należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu podjęcia uchwały przepisy prawne (ustawy i rozporządzenia), regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie;

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

8) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, ale nie jest sprzeczne z funkcją obszaru;

9) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

10) działce - należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część przeznaczoną pod zagospodarowanie;

11) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską w obrębie poszczególnych terenów oraz zieleń oddzielającą (także optycznie) tereny i obiekty o różnych funkcjach;

12) drodze publicznej - należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg (krajowej, powiatowej, gminnej) wydzieloną liniami rozgraniczającymi,

13) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć wydzielone tereny, umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, o ograniczonej dostępności - udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych warunkach .

14) usługi nieuciążliwe - rozumie się przez to usługi nie wywołujące zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów; nie wymagających sporządzania prognozy o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze,

15) obiekty uciążliwe - należy przez to rozumieć obiekty generujące zjawisk lub stan dokuczliwy dla otoczenia lub utrudniający życie, a polegający na emitowaniu hałasu, drgań, zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów i podobnych, z wyłączeniem budowli infrastruktury telekomunikacyjnej i innych oraz pozostałego uzbrojenia terenu.

16) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na działki o różnym przeznaczeniu;

17) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od obrzeża jezdni - drogi istniejącej lub projektowanej, co najmniej na odległość określoną w uchwale - dotyczy obiektów budowlanych, z wyłączeniem budowli infrastruktury telekomunikacyjnej i innych oraz pozostałego uzbrojenia terenu zgodnie z ustawą o drogach publicznych;

18) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od najniższego punktu pierwotnego poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu lub zwieńczenie ściany attykowej, nie dotyczy infrastruktury technicznej;

19) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć nieutwardzoną i nie zabudowaną powierzchnię gruntową pokrytą roślinnością

20) dachu stromym - należy przez to rozumieć formę dachu budynku, w którym poszczególne połacie pochylone są (w stosunku do poziomu), pod katem co najmniej 20°,

21) wskaźnik intensywności zabudowy terenu - należy przez to rozumieć wartość stosunku sumy powierzchni ogólnej wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie do powierzchni terenu (netto), na którym są usytuowane budynki

22) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmiany planu;

23) zaleca się - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
USTALENIA OGÓLNE

§ 5. 1. W zmianie planu uwzględnia się zasady zgodności zmian planu z ustaleniami ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice".

2. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu wyznacza się tereny o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyodrębnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: Tereny zainwestowania MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z podstawowym przeznaczeniem pod kompleksową zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych, RM - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową zagrodową z dopuszczeniem w miarę potrzeb zabudowy jednorodzinnej oraz działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, Komunikacja drogowa - drogi publiczne: KD - K (GP) - drogi krajowe KD - P (Z) - drogi powiatowe KD - G (D) - drogi gminne KDX - ciągi pieszo - jezdne Komunikacja drogowa - drogi niepubliczne: KDW - drogi wewnętrzne Infrastruktura techniczna E - elektroenergetyka G - gazownictwo T - telekomunikacja W - wodociąg

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 6. 1. Wprowadza się na obszarze wyznaczanego zbiornika obostrzeń w użytkowaniu terenu, a w szczególności wykluczenie inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem budowli infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inwestycji celu publicznego. Na obszarze miejscowości ochrony wymagają wody podziemne w obrębie strefy ochronnej Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 na zasadach określonych w ,,Dokumentacji określającej warunki hydrogeologicznej dla ustanowienia stref ochronnych GZWP Nr 407 (Chełm - Zamość". )". Proponowany system ochrony wód podziemnych wprowadza następujące zasady:

1) zakaz:

a) lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska ze względu na wytwarzane ścieki i odpady oraz emitowane pyły i gazy,

b) lokalizowania składowisk odpadów i wylewisk, a także stacji dystrybucji paliw nie zabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża substancji szkodliwych,

2) nakaz:

a) eliminacji ognisk zanieczyszczeń,

b) uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej, w pierwszej kolejności na obszarze wychodni wodonośnych utworów kredowych,

2. Planuje się utworzenie na obszarze Roztocza i Kotliny Sandomierskiej Rezerwatu Biosfery ,,Roztocze - Puszcza Solska" z uwagi na wartości przyrodnicze istotne dla dziedzictwa przyrodniczego Europy. Zachodnia część gminy położona jest w obrębie powyższego obszaru.

3. Środkowo - zachodnia część gminy objęta jest planistyczną ochroną krajobrazu rolniczego zwaną parkiem agroekologicznym. Parki agroekologiczne to specjalne formy ochrony przed zagospodarowaniem:

a) Deformującym utrwalony historycznie układ pól /rozłogów/,

b) Prowadzącym świadomie kształtowanej, z myślą o polepszeniu warunków agroekologicznych produkcji rolnej, zieleni śródpolnej,

c) Dewastującym obiekty małej retencji /względnie prowadzącym do uniemożliwienia ich ewentualnego odtworzenia/, zharmonizowanie z otoczeniem i stabilizujących stosunki wodne w aspekcie potrzeb rolnictwa,

d) Zniekształcającym tradycyjne układy zabudowy wiejskiej,

4. Wskazuje się do objęcia statusem obszaru ochronnego zlewni wód powierzchniowych zlewnię górnego Wieprza do zapory czołowej zbiornika ,,Nielisz" /w tym zlewnię Kryniczanki/. Wprowadza się na terenie planowanych zlewni chronionych zasady zagospodarowania, które powinny polegać na:

a) Ochronie dolin rzecznych i poza dolinnych podmokłości, przed odwodnieniem,

b) Uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej,

c) Eliminacji ognisk zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych,

d) Wykluczeniu lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska.

§ 7. 1. W zakresie ochrony przed hałasem:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN oraz zabudowy zagrodowej z usługami RM dopuszcza się tylko przeznaczenie i zagospodarowanie powodujące poziomy hałasu niższe od dopuszczalnych w przepisach odrębnych dla terenów z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową;

2) poziomy hałasu i wibracji spowodowane ruchem drogowym nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych,

3) w przypadku przekroczenia norm hałasu należy stosować ekrany akustyczne, ekrany przeciw wibracyjne oraz konstrukcje przeciw wibracyjne, na koszt inwestora i własnym staraniem

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

1) dopuszcza się przedsięwzięcia nie powodujące zanieczyszczenia wód podziemnych oraz nie wymagające urządzeń wodochłonnych, których zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszać równowagę lokalnych zasobów wodnych;

2) ustala się dla przedsięwzięć realizowanych poniżej poziomu wód gruntowych stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających obniżenie poziomu wód gruntowych;

3) dopuszcza wprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi przy zachowaniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń.

4) przy projektowaniu i wykonywaniu dróg należy ograniczyć możliwość zmiany i zakłócenia w stosunkach wodnych w strefie wpływu wody,

5) w przypadku jeżeli prognozowane poziomy zanieczyszczeń wód i gleb przekraczają wartości dopuszczalne /określone w przepisach szczególnych/, należy przewidzieć zastosowanie odpowiednich środków i urządzeń - separatory, oczyszczalniki i oczyszczanie wód oraz pasy zieleni izolacyjnej,

6) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni dróg /krajowych, powiatowych/ i parkingów w ilości przekraczających wartości podane w przepisach odrębnych, mogą być odprowadzane do gruntu lub wód po uprzednim ich przepływnie przez urządzenia oczyszczające,

7) wody opadowe i roztopowe pochodzące z innych powierzchni, mogą być wprowadzane do wód lub ziemi bez oczyszczania,

3. W zakresie ochrony powietrza ustala się:

1) stosowanie nawierzchni o niskim współczynniku ścieralności - pylenia nie dotyczy drogi krajowej;
stosowanie trwałych elewacji nie podlegających wietrzeniu tynków;

2) dopuszczenie termo-modernizacji budynków w całym obszarze planu.

3) stężenie substancji zanieczyszczających emitowanych przez ruch drogowy nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach odrębnych,

4) w przypadku przekroczenia norm zanieczyszczeń należy stosować pasy zieleni izolacyjnej,

4. W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej /jednorodzinnej, zagrodowej/ w strefie potencjalnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego od napowietrznych linii średniego napięcia 15 kVtj. w pasach terenu o szerokości 15,0 m mierzonych od osi po 7,5 m zaś dla linii nn niskiego napięcia w pasa terenu o szerokości 10,0 m mierzonych od osi po 5,0 m zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) powyższy zakaz nic obowiązuje w przypadku skablowania linii średniego napięcia;

3) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń zawartych w pkt 1 niniejszego ust, na terenach, gdzie zostaną wykonane pomiary pola elektromagnetycznego wykazujące, że strefa, w której przekroczone są dopuszczalne wielkości pola elektromagnetycznego, ma mniejszy zasięg.

Rozdział 5.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 8. Na terenie opracowania zmian planu brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zarejestrowanych oraz archeologicznych.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 6.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

WEDŁUG RODZAJÓW FUNKCJI

§ 9. Ustalenia szczegółowe dotyczące funkcji terenów oznaczonych na rysunkach zmian planu symbolami liczbowymi i literowymi oraz liniami rozgraniczającymi:

1. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych.

1. MN, 2.MN /działki Nr 479 i 489 zlokalizowane w m. Krynice - załącznik graficzny Nr 1/, 3.MN /działka Nr 149/1 zlokalizowana w m. Polanówka - załącznik graficzny Nr 4/, 4.MN /działki Nr 35/1, 33/5 i 33/6 zlokalizowane w m. Majdan Krynicki - załącznik graficzny Nr 7/, 5.MN /działka Nr39/1 zlokalizowana w m. Majdan Krynicki - załącznik graficzny Nr 8/ - zabudowa jednorodzinna z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych- projektowana

1) ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) przeznaczenie uzupełniające - usługi komercyjne nieuciążliwe - stanowiące do 40 % podstawowej funkcji terenu,

c) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa letniskowa, pensjonatowa lub nieuciążliwa działalność gospodarcza,

d) możliwość realizacji maksymalnie trzech odrębnych, trwałych obiektów kubaturowych na jednej działce,

e) zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej, przynajmniej od strony drogi,

f) do zabudowy przeznacza się do 35% działki, obowiązek zachowania co najmniej 50% pow. działki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,

g) wskaźnik intensywności zabudowy 0,2 - 0,6,

h) dopuszczalną zabudowę gospodarczo - garażową, bądź usługową parterową przewiduje się na granicach działek sąsiednich lub jako budynki wolnostojące;

i) obowiązek wykonania w obrębie działki niezbędnej ilości miejsc parkingowych, w ilości 1 miejsca postojowego w przypadku wzbogacenia o funkcję usługową dodatkowo - min. 1 miejsca parkingowego na każde 50 m2 powierzchni usługowej,

j) optymalna wielkość działki budowlanej min. 1000 m 2 przy szerokości frontu działki mim. 20,0 m,

k) dopuszcza się możliwość scalenia (łączenia) działek bez prawa wtórnego ich podziału;

2) warunki realizacji:

a) budynek mieszkalny o wysokości całkowitej (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do 10,0 m tj. do II kondygnacji, z możliwością podpiwniczenia, z dachem stromym - dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°;

b) kubatura budynków mieszkalnych do 2000 m 3 ,

c) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej bądź bliźniaczej,

d) możliwość wprowadzenia funkcji użytkowej na poddaszu budynku,

e) możliwość wprowadzenia funkcji usługowej w wydzielonej części budynku mieszkalnego,

f) możliwość budowy funkcji garażowo - gospodarczej, usługowej w formie samodzielnej bryły parterowej o wysokości całkowitej (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do 7,0 m, z dachem stromym jedno - , dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, o architekturze dostosowanej do budynku podstawowego,

g) kubatura budynków towarzyszących do 800 m 3 ,

h) indywidualna, estetyczna forma architektoniczna,

i) zalecenie stosowania naturalnych i tradycyjnych dla obszarów wiejskich materiałów drewno, kamień, materiały ceramiczne lub inne posiadające atest,

2. Tereny zabudowy zagrodowej z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych.

6. RM /działka Nr 1/51 zlokalizowana w m. Krynice - załącznik graficzny Nr 2/, 7.RM/działka Nr 476/1 zlokalizowana w m. Krynice - załącznik graficzny Nr 3/, 8.RM /działki Nr 12/4 i 12/5 zlokalizowane w m. Polanówka - załącznik graficzny Nr 5/ , 9.RM/działka Nr 101/1 zlokalizowana w m. Polanówka - załącznik graficzny Nr 6/ - zabudowa zagrodowa gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych na działkach o ograniczonej dostępności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi(wolnostojąca) - projektowana

1) ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych na działkach o ograniczonej dostępności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi ,

b) przeznaczenie uzupełniające - sadownictwo oraz usługi komercyjne nieuciążliwe rzemiosło, obsługa wypoczynku i turystyki itp.) nie naruszające funkcji podstawowej i nie pogarszające stanu środowiska - stanowiące do 40 % podstawowej funkcji terenu,

c) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa letniskowa, pensjonatowa lub nieuciążliwa działalność gospodarcza,

d) możliwość realizacji maksymalnie czterech odrębnych, trwałych obiektów kubaturowych na jednej działce,

e) zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej, przynajmniej od strony drogi,

f) do zabudowy przeznacza się do 45% działki, obowiązek zachowania co najmniej 40% pow. działki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,

g) wskaźnik intensywności zabudowy 0,2 - 0,8,

h) dopuszczalną zabudowę gospodarczo - garażową, inwentarską, składową itp. parterową przewiduje się na granicach działek sąsiednich lub jako budynki wolnostojące;

i) obowiązek wykonania w obrębie działki niezbędnej ilości miejsc parkingowych, w ilości 1 miejsca postojowego w przypadku wzbogacenia o funkcję usługową dodatkowo - min. 1 miejsca parkingowego na każde 50 m2 powierzchni usługowej,

j) dopuszcza się możliwość scalenia (łączenia) działek bez prawa wtórnego ich podziału;

k) dla terenu oznaczonego symbolem 7.RM - uciążliwość spowodowana niedalekim sąsiedztwem od drogi krajowej Nr 17 powinna być minimalizowana poprzez lokalizację budynków mieszkalnych w znacznym oddaleniu od drogi krajowej oraz poprzez zachowanie wszelkich form ochrony przed hałasem, zanieczyszczeniami powietrza - na własny koszt i własnym staraniem, skomunikowanie działki poprzez drogę wewnętrzną 04 KDW,

2) warunki realizacji:

a) budynek mieszkalny o wysokości całkowitej (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do 10,0 m t.j. do II kondygnacji, z możliwością podpiwniczenia, z dachem stromym - dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°;

b) kubatura budynków mieszkalnych do 2000 m 3 ,

c) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej bądź bliźniaczej,

d) możliwość wprowadzenia funkcji użytkowej w wydzielonej części budynku mieszkalnego,

e) możliwość wprowadzenia funkcji użytkowej na poddaszu budynku,

f) możliwość budowy funkcji garażowo - gospodarczej, usługowej, inwentarskiej, składowej itp. w formie samodzielnej bryły parterowej o wysokości całkowitej (od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu) do 8,0 m, z dachem stromym jedno-, dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°, o architekturze dostosowanej do budynku podstawowego,

g) kubatura budynków towarzyszących do 1000 m 3 ,

h) indywidualna, estetyczna forma architektoniczna,

i) zalecenie stosowania naturalnych i tradycyjnych dla obszarów wiejskich materiałów: drewno, kamień, materiały ceramiczne lub inne posiadające atest,

Dział III.
INFRASTRUKTURA

Rozdział 7.
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

§ 10. 1. Układ dróg i ulic w granicach opracowania planu: Ustalenia ogólne: Zgodnie z potrzebami nowej zabudowy, wprowadza się nową siatkę dróg oraz rezerwuje pasy dróg zgodnie z zamierzeniami zarządców drogi, jak również dla osiągnięcia odpowiedniej klasy technicznej: Ustala się docelowy przebieg

1) droga krajowa:

a) 01KD - K (GP) Nr 17 kl. techn. GP (główna ruchu przyspieszonego) - szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających - 40,0 m i szerokości jezdni 6,5 - 7,0 m,

2) drogi powiatowe:

b) 02KD - P (Z)Nr 3265 L kl. techn. Z (zbiorcza) - szerokość pasa drogi w istniejących i projektowanych liniach rozgraniczających - 20,0 m i szerokości jezdni 5,0 - 8,5 m,

c) 03KD - P (Z)Nr 3266L kl. techn. Z (zbiorcza) - szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających - 20,0 m i szerokości jezdni 6,0 m,

3) drogi gminne:

a) 05KD - G (D) kl. techn. D (dojazdowa) - szerokość pasa drogi w istniejących liniach rozgraniczających - 10,0 m i szerokości jezdni 6,0 m,

b) 07KDX - szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających - 6,0 m i szerokości jezdni 5,0 m,

c) 08KDX - szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających - 8,0 - 10,0 m i szerokości jezdni 5,0 - 5,5 m,

4) drogi niepubliczne:

a) 04KDW - szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających - 12,0 m i szerokości jezdni 5,0 m,

b) 06KDW - szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających - 10,0 m i szerokości jezdni 5,0 m,

2. Ustalenia szczegółowe w zakresie dróg publicznych: droga krajowa 01KD - K (GP) - kl. techn. GP (główna ruchu przyspieszonego)

1) ustalenia parametrów kl. drogi GP

a) szerokość pasa ruchu - 3,25 - 3,50 m,

b) szerokość jezdni - 6,5 - 7,0 m,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - 40,0 m,

2) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 30,0 m; droga powiatowa 02KD - P (Z) - kl. techn. Z (zbiorcza),

1) ustalenia parametrów kl. drogi Z

a) szerokość pasa ruchu - 2,5 - 4,25 m,

b) szerokość jezdni - 5,0 - 8,5 m,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m,

d) chodniki obustronne,

e) wjazdy bramowe,

2) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 15,0 - 25,0 m /zgodnie z załącznikiem graficznym zmian planu/, 2.3. Odcinek drogi powiatowej Nr 3266 L, istniejąca /nieurządzona/: droga gminna 03KD - P (Z) - kl. techn. Z (zbiorcza)

1) ustalenia parametrów kl. drogi Z

a) szerokość pasa ruchu - 3,0 m,

b) szerokość jezdni - 6,0 m,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m,

d) chodniki obustronne,

e) wjazdy bramowe,

2) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 20,0 m, droga gminna 05KD - G (D) - kl. techn. D (dojazdowa)

1) ustalenia parametrów kl. drogi D

a) szerokość pasa ruchu - 3,0 m,

b) szerokość jezdni - 6,0 m,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m,

d) chodniki jedno- lub obustronne,

e) wjazdy bramowe

2) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 15,0 m, droga gminna 07KDX

1) ustalenia parametrów ciągu pieszo - jezdnego

a) szerokość pasa ruchu - 2,5 m,

b) szerokość jezdni - 5,0 m,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m,

d) wjazdy bramowe

2) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 8,0 m, droga gminna 08KDX

1) ustalenia parametrów ciągu pieszo - jezdnego

a) szerokość pasa ruchu - 2,5 - 2,75 m,

b) szerokość jezdni - 5,0 - 5,5 m,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 - 10,0 m, droga gminna 09KDX

1) ustalenia parametrów ciągu pieszo - jezdnego

a) szerokość pasa ruchu - 2,5 - 2,75 m,

b) szerokość jezdni - 5,0 - 5,5 m,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 - 10,0 m,

3. Ustalenia szczegółowe w zakresie dróg niepublicznych: droga wewnętrzna 04KDW

1) ustalenia parametrów /zgodnie z rysunkiem zmian planu/

a) szerokość pasa ruchu - 2,5 m,

b) szerokość jezdni - 5,0 m,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m,

d) wjazdy bramowe

2) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną od krawędzi jezdni - 10,0 m - dla terenów oznaczonych symbolami 1.MN i 2.MN,

Rozdział 8.
INFRASTRUKTURA TECHNICZA

§ 11. Zaopatrzenie w wodę

1. Zgodnie z Prawem wodnym podstawę powinny stanowić zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę. Do czasu zapewnienia dostępu do sieci zbiorczych dopuszcza się eksploatację indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę ( studnie , wodociągi indywidualne) Ponadto należy ustalić dopuszczalny docelowy zakres rozwiązań indywidualnych (np. zabudowa kolonijna, rozproszona, siedliska samotnicze).

2. Komunalne urządzenia źródłowe - ujęcia wody wiejskich wodociągów zbiorowych, znajdują się poza granicami zmiany planu.

3. Ustala się obowiązek likwidacji lub trwałego zabezpieczenia studni kopanych i wierconych w sposób uniemożliwiający ich inne wykorzystanie po całkowitym zrealizowaniu zbiorczej sieci wodociągowej.

4. Zakłada się dalszy rozwój, rozbudowę i modernizację istniejących sieci i urządzeń źródłowych oraz wdrażanie najnowszych rozwiązań technicznych w celu racjonalizacji zużycia wody,

§ 12. Gospodarka ściekowa

1. Zgodnie z Prawem wodnym podstawę powinny stanowić systemy zbiorowe systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków. Do czasu zapewnienia dostępu do sieci zbiorczych odprowadzania ścieków ( indywidualne i zakładowe systemy kanalizacyjne ze zbiornikami bezodpływowymi ) lub oczyszczania ścieków ( oczyszczalnie przydomowe i zakładowe ). Ponadto należy ustalić dopuszczalny docelowy zakres rozwiązań indywidualnych (np. zabudowa kolonijna, rozproszona, siedliska samotnicze).

2. Konieczne jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, tj. budowa nowych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej.

3. Do czasu realizacji zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej, ścieki należy gromadzić w szczelnych zbiornikach zamkniętych i wywozić do punktów zlewnych przy oczyszczalniach ścieków lub - po uzyskaniu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień lub zezwoleń - oczyszczać w przydomowych (lub grupowych) oczyszczalniach ścieków.

§ 13. Elektroenergetyka

1. Wszelkie istniejące sieci elektroenergetyczne przeznaczyć należy do zachowania i dalszej eksploatacji z możliwością rozbudowy, remontu i modernizacji. Lokalizacja obiektów w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w PN-E-05100-1 oraz PN - 76/E-05125 tj. przy zachowaniu odpowiednich odległości: Strefa wolna od zabudowy wynosi odpowiedni: dla linii napowietrznej SN15 kV - pas 15,0 m (po 7,5 m od osi linii), dla linii napowietrznej nN0,4 kV - pas 10,0 m (po 5,0 m od osi linii),

2. Odcinki istniejących linii elektroenergetycznych kolidujące z planowanym zagospodarowaniem mogą być przebudowane na warunkach określonych przez zarządcę sieci po uprzednim porozumieniu stron.

3. Rezerwuje się tereny pod stacje transformatorowe, o ile nastąpi konieczność ich realizacji lub też dopuszcza się budowę stacji transformatorowych SN/nN w miejscach nie wskazanych na rysunku zmian planu oraz sieci zasilających - zależnie od powstałych potrzeb.

§ 14. Zaopatrzenie w gaz

1. Dla przebiegającego gazociągu wysokiego ciśnienia, wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 30,0 m /po 15,0 m od osi gazociągu/.

2. Na potrzeby istniejących i projektowanych terenów budownictwa zlokalizowanych w miejscowości Polanówka - istnieje możliwość dostawy gazu poprzez rozbudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn75 i dn40 mm, przebiegającego przez m. Polanówka.

3. Na potrzeby istniejących i projektowanych terenów budownictwa w miejscowości Majdan Krynicki - istnieje możliwość dostawy gazu poprzez rozbudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn75 i dn40 mm przebiegającego przez m. Majdan Krynicki.

4. Na potrzeby istniejących i projektowanych terenów budownictwa w miejscowości Krynice - istnieje możliwość dostawy gazu poprzez rozbudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn90 i dn40 mm przebiegającego przez m. Krynice.

5. W przypadku kolizji /skrzyżowania/ projektowanej drogi lokalnej z gazociągiem - należy wystąpić do zarządcy sieci o wydanie warunków technicznych.

6. Dla istniejących i projektowanych gazociągów średniego ciśnienia wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 1,0 m /po 0,5 m od osi gazociągu/ - strefa kontrolowana gazociągu to obszar, w którym operator sieci gazowej podejmować będzie czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość gazociągów i ich prawidłową eksploatację. W trefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągów podczas ich eksploatacji. Dopuszcza się za zgoda operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad gazociągami.

§ 15. Zaopatrzenie w ciepło

1. Zachowuje się i utrzymuje obecny system ogrzewania oparty o lokalne kotłownie ogrzewające pojedyncze obiekty lub ich zespoły, oraz indywidualne urządzenia grzewcze w budynkach,

2. W nowych kotłowniach należy stosować rozwiązania zapewniające niską emisję zanieczyszczeń, z zaleceniem wykorzystywania paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, węgiel wysokokaloryczny itp.),

3. Należy dążyć do sukcesywnej przebudowy istniejących kotłowni opalanych paliwami stałymi na opalane paliwami o niskiej emisji zanieczyszczeń.

§ 16. Gospodarka odpadami stałymi

1. Docelowo gospodarka odpadami powinna być zorganizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,,Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego" opracowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego i zatwierdzonym w czerwcu 2003 r.

2. Dopuszcza się dotychczasowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów i wywożeniu ich na wysypisko położone poza obszarem gminy.

3. W miarę możliwości należy wprowadzać stosowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

4. W przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych postępowanie z nimi winno odpowiadać szczegółowym zasadom usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

§ 17. Telekomunikacja

1. Przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej,

2. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej z miejscowym planem zagospodarowania Inwestor wystąpi do Pionu Sieci Obszar Eksploatacji w Lublinie o określenie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń teletechnicznych,

3. Uwzględnić możliwość lokalizacji i budowy nowych urządzeń i sieci telekomunikacyjnej wraz z rezerwacją terenu pod powyższe media, Na terenie objętym opracowaniem zakłada się utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej /urządzeń i sieci/ oraz jej rozbudowę wraz z masztami i antenami dostępu.

4. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym, może być realizowana na warunkach określonych prze operatora telekomunikacyjnego według przepisów odrębnych.

D Z I A Ł IV
USTALENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu opłaty jednorazowej na rzecz gminy w momencie sprzedaży tej nieruchomości:

3. 25 % - dla terenów przeznaczonych pod indywidualną zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych ,

4. 25 % - dla terenów przeznaczonych pod indywidualną zabudowę zagrodową z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych,

§ 19. 1. Nie nastąpiło rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu z powodu braku ich wniesienia.

§ 20. 1. Na obszarze w zakresie objętym zmianami planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice uchwalonego uchwałą Nr XII/61/2003 Rady Gminy Krynice z dnia 6 listopada 2003 r.(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 5.12.2003 r. Nr 190,poz.3693).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. 1. Miejscowy plan zagospodarowania, objęty niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Antoni Basak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Krynice
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Krynice
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Krynice
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Krynice
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Krynice
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Krynice
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Krynice
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/66/2011
Rady Gminy Krynice
z dnia 15 września 2011 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »