reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/65/2011 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 15.981.021 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie 15.681.712 zł

dochody majątkowe w kwocie 299.309 zł zgodnie z zał. Nr 1 , w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.128.125 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 15.092.021 zł, z tego

wydatki bieżące w kwocie 14.072.054 zł

wydatki majątkowe w kwocie 1.019.967 zł zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.128.125 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.000 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000 zł.

§ 3.

Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 889.000 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

§ 4.

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 551.000 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.440.000 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 20.000 zł,

2) celową w kwocie 155.400 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł,

b) wypłatę odpraw i remonty w oświacie w kwocie 100.000,00 zł.

c) zapłatę pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 20.400 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa zał. Nr 4.

§ 7.

Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z zał. Nr 6,

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 240.351 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 240.351 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.051.000 zł.

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym do przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice


mgr Antoni Skrabucha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/65/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/65/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/65/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/65/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/65/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/65/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/65/2011
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama