reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miasta Kraśnik

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kraśnik na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Kraśnik w wysokości 79.832.659 zł, z tego dochody bieżące 76.371.659 zł i dochody majątkowe 3.461.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.042.212 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.500 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 875.000 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Kraśnik w wysokości 80.615.353 zł, z tego wydatki bieżące 76.221.353 zł i wydatki majątkowe 4.144.000 zł, dotacje na inwestycje 250.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.042.212 zł,

2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.500 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 800.000 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 75.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000 zł

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 782.694 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.500.000 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.717.306 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło pokrycia przychodu oraz rodzaju rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400.000 zł,

2) celowe w kwocie 350.300 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.300 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu remontów szkół podstawowych w kwocie 100.000 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu remontów przedszkoli w kwocie 50.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kraśnik określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł.

§ 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Kraśnik, w wysokości 127.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik


Zbigniew Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Miasta Kraśnik na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Miasta Kraśnik na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kraśnik na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kraśnik w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków na zadania inwestycyjne budżetu Miasta Kraśnik na 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/105/2011
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z udziałem innych środków zagranicznych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama