reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI / 66 / 12 Rady Gminy Tereszpol

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 10 246 046,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9 982 326,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 263 720,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 373 801,00 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47 000,00 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 400,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 10 769 957,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9416713,59 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 1 353 243,41 zł. zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 373 801,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 398 408,75 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 44 000,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 17 000,00 zł

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 523 911,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 358 711,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 834 800,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 30 000,00 zł.

2) celową w kwocie 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 530 500,00zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 190 226,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 530 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 30 000,00 zł.

§ 11. 1) Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 800 000,00 zł.

2) Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kapuśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 66 / 12
Rady Gminy Tereszpol
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI / 66 / 12
Rady Gminy Tereszpol
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI / 66 / 12
Rady Gminy Tereszpol
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI / 66 / 12
Rady Gminy Tereszpol
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI / 66 / 12
Rady Gminy Tereszpol
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI / 66 / 12
Rady Gminy Tereszpol
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI / 66 / 12
Rady Gminy Tereszpol
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama